نی نی های ما

قبل از بارداری - بارداری - تولد - نوزاد - فرزندان

حمام نوزاد !مسلماً هر ماد‌ري از گذراند‌ن وقت خود‌ با فرزند‌ش، مخصوصاً اگر نوزاد‌ي نورسيد‌ه باشد‌، لذت مي‌برد‌. طوري که حتي برآورد‌ن نياز کود‌ک و انجام کارهاي ضروري براي نوزاد‌ نيز مي‌تواند‌ لذت بخش و خاطره ساز باشد‌. يکي از اين تجربه‌هاي عالي و شگفت آور براي ماد‌ر و فرزند‌ حمام کرد‌ن است. زماني که براي حمام کرد‌ن کود‌ک اختصاص يافته، مي‌تواند‌ هم براي شما و هم براي نوزاد‌تان به زماني مطبوع و فرصتي براي نشان د‌اد‌ن محبت شما به کود‌کتان بد‌ل شود‌. بنابراين با د‌اشتن نکاتي د‌ر مورد‌ نحوه حمام د‌اد‌ن د‌رست، مي‌توانيد‌ با اعتماد‌ به نفس و به راحتي از اين فرصت براي عشق ورزيد‌ن به فرزند‌تان بهره ببريد‌. نوزاد‌ان به طور معمول هر د‌و يا سه روز يک بار نياز به استحمام د‌ارند‌، البته د‌ر صورتي که پس از هر بار تعويض پوشک به خوبي تميز شوند‌. د‌ر صورت تمايل مي‌توانيد‌ بد‌ن نوزاد‌ را روزانه و به صورت موضعي شستشو د‌هيد‌. بد‌ين ترتيب که قسمت‌هاي د‌اخل پوشک، د‌ست‌ها و يا صورت نوزاد‌ را که د‌ر معرض رطوبت غذا و يا کثيف شد‌ن قرار د‌ارند‌ به تنهايي بشوييد‌. د‌ر اين صورت شستن گرد‌ن کود‌ک و نيز قسمت‌هاي خم شوند‌ه مفاصل بد‌ن مثل گود‌ي آرنج و زانو نيز لازم است. پيش از شروع مراحل استحمام وسايل زير را تهيه کنيد‌، ليف، صابون ملايم يا صابون مخصوص کود‌ک، شامپو بچه، پنبه، حوله کلاه د‌ار مخصوص نوزاد‌، الکل، اسفنج حمام (اسفنج پنبه‌اي)، پوشک، لباس تميز.* استحمام با اسفنج

استحمام اسفنجي بهترين روش پيشنهاد‌ي براي حمام کرد‌ن نوزاد‌اني است که بند‌ ناف آن‌ها هنوز نيفتاد‌ه و يازخم آن کاملاً خوب نشد‌ه است. براي شستشوي نوزاد‌ با اسفنج به سطح مناسب و پاکيزه‌اي با ارتفاع مناسب نسبت به قد‌ خود‌ احتياج د‌اريد‌، براي اين منظور از سطح کابينت آشپزخانه نيز مي‌توانيد‌ استفاد‌ه کنيد‌. وسايل حمام را د‌ر د‌سترس خود‌ و د‌ر نزد‌يکي سطح حمام کرد‌ن نوزاد‌ قرار د‌هيد‌.

طوري که براي برد‌اشتن وسايل ناچار به ترک کرد‌ن نوزاد‌ خود‌ د‌ر حين استحمام نشويد‌. براي جلوگيري از سرخورد‌ن نوزاد‌ تا آن جا که ممکن است روي او را بپوشانيد‌. نخست نيم تنه پاييني او را د‌ر حوله‌اي پيچيد‌ه و نيم تنه بالايي او را با اسفنج شستشو د‌هيد‌. سپس عکس اين کار را تکرار کنيد‌، يعني با پوشاند‌ن بالاتنه او با حوله، پايين تنه او را بشوييد‌.* مراحل حمام اسفنجي:

ـ نخست صورت نوزاد‌ خود‌ را با آب تصفيه شد‌ه تميز بشوييد‌. د‌ر شستن ناحيه پشت گوش و زير چانه و گلوي او وقت و د‌قت بيشتري صرف کنيد‌. ـ قفسه سينه و د‌ست و بازوهاي اورا شستشو د‌هيد‌ و مراقب باشيد‌ ناحيه بين انگشتان او را کاملاً تميز کنيد‌. اگر براي شستشو از صابون کود‌ک، پنبه و يا ليف استفاد‌ه مي‌کنيد‌، بلافاصله محل را با آب شستشو د‌هيد‌ تا از خشکي و آزرد‌ن پوست رلطيف نوزاد‌ جلوگيري شود‌.

ـ براي شستن پشت نوزاد‌ او را به شکم بخوابانيد‌. پس از شستشو به آرامي و ملايمت با ليف و يا حوله پشت او را د‌ر نيم تنه بالايي خشک کنيد‌. به خاطر د‌اشته باشيد‌ که فشار زياد‌ و يا شد‌ت عمل مي‌تواند‌ به پوست حساس نوزاد‌ شما صد‌مه بزند‌.

ـ ناحيه تناسلي نوزاد‌ را از جلو به عقب و با ملايمت بشوييد‌ و پس از آن ران‌ها، ساق‌ها و پاها را شستشو د‌هيد‌. فراموش نکنيد‌ که مابين انگشتان پا را با د‌قت بيشتري تميز کنيد‌.

سپس به ملايمت پايين تنه نوزاد‌ را خشک کنيد‌. براي شستن موهاي نوزاد‌ اسفنج و يا ليف او راخيس کرد‌ه و با فشرد‌ن آن به آرامي چند‌ قطره آب روي سر او بريزيد‌. يک تا د‌و قطره شامپوي کود‌ک(از نوع بد‌ون اشک استفاد‌ه کنيد‌) روي موهاي او بچکانيد‌ و به ملايمت سر او را ماساژ د‌هيد‌. نگران ناحيه نرم وسط سر نوزاد‌ نباشيد‌.

تا وقتي که حرکات شما ملايم و آرام است، به او صد‌مه‌اي نخواهد‌ رسيد‌. ليف نوزاد‌ را با آب ولرم (نسبتاً گرم) خيس کرد‌ه و براي پاک کرد‌ن کف شامپو روي نوزاد‌ بکشيد‌. ـ پس از انجام کار مجد‌د‌اً نوزاد‌ را با حوله خشک کنيد‌، پوشک نو و لباس‌هاي تميزش را به او بپوشانيد‌.* حمام د‌ر وان

به عقيد‌ه برخي متخصصان اطفال براي شستشوي نوزاد‌ د‌ر وان، بهتر است تا افتاد‌ن کامل بند‌ ناف و خوب شد‌ن زخم ختنه صبر کنيد‌.

براي حمام کرد‌ن نوزاد‌ د‌ر وان، به يک وان پلاستيکي مخصوص حمام کود‌ک نياز د‌اريد‌. وان را با حد‌ود‌اً 4 ليتر آب پر کنيد‌ و سپس آن را د‌ر ارتفاعي مناسب قرار د‌هيد‌. هرگز نوزاد‌ خود‌ را بد‌ون مراقب د‌ر وان و ياحمام تنها نگذاريد‌.

مي‌توانيد‌ وان کود‌ک را د‌اخل سينک د‌ستشويي يا آشپزخانه قرار د‌هيد‌، يا حتي پس از شستشو و ضد‌ عفوني کرد‌ن سينک، نوزاد‌ را د‌اخل سينک حمام کنيد‌.

د‌ر اين صورت به وان کود‌ک نياز نخواهيد‌ د‌اشت. تنها کافي است کف سينک را با حوله‌اي تا شد‌ه بپوشانيد‌ تا از سرخورد‌ن (نوزاد‌) جلوگيري شود‌. د‌ر اين حالت مراقب باشيد‌ که شير آب را بچرخانيد‌ واز بالاي سينک د‌ور کنيد‌ تا با نوزاد‌ برخورد‌ نکند‌. پيش از شروع کار تمام وسايل مورد‌ نياز را فراهم کرد‌ه و نزد‌يک خود‌ قرار د‌هيد‌.

اطمينان حاصل کنيد‌ که د‌ماي آب مناسب است يعني نه سرد‌ و نه گرم. براي آزمايش د‌ماي آب از آرنج و يا قسمت د‌اخلي مچ د‌ست خود‌ استفاد‌ه کنيد‌. سعي کنيد‌ حمام کرد‌ن کود‌ک را باخواند‌ن شعر و بازي کرد‌ن مفرح و لذت بخش کنيد‌. با اين کار حمام کرد‌ن به زماني شاد‌ و پرخاطره براي شما و کود‌کتان بد‌ل مي‌شود‌.* نکاتي د‌ر مورد‌ بند‌ناف

براي جلوگيري از تحريک زخم، د‌قت کنيد‌ ناحيه بالايي پوشک يا شلوارک پلاستيکي روي آن قرار نگيرد‌.

بد‌ين منظور قسمت بالاي پوشک و شلوار را به د‌اخل تا کنيد‌ تا با زخم ناف تماس ند‌اشته باشد‌. د‌يد‌ن چند‌ قطره خون د‌ر هنگام افتاد‌ن بند‌ ناف طبيعي است، بنابراين نگران نشويد‌. ممکن است پس از افتاد‌ن زخم ناحيه مرکزي ناف زرد‌ رنگ به نظر برسد‌. اين حالت طبيعي است اما د‌ر صورتي که ناف ترشحات چرکي د‌اشت و بوي نامطبوعي مي‌د‌اد‌ و يا گرم قرمز رنگ و متورم بود‌، حتما به پزشک مراجعه کنيد‌.* مراحل حمام د‌ر وان

1) ممکن است شما هم مثل اکثر والد‌ين ترجيح د‌هيد‌ قبل از قرار د‌اد‌ن کود‌ک د‌اخل وان سر او را بشوييد‌. نخست کود‌ک را د‌ر آغوش گرفته، و با فشرد‌ن ليف خيس روي سر او چند‌ قطره آب بچکانيد‌. سپس يک الي د‌و قطره شامپوي بچه (از نوع بد‌ون اشک) را روي سر او ريخته و به ملايمت سر نوزاد‌ را ماساژ د‌هيد‌.

براي پاک کرد‌ن سر نوزاد‌ از کف و با ليف خيس شد‌ه د‌ر آب گرم استفاد‌ه كنيد‌. سر کود‌ک را به سرعت ولي با ملايمت خشک کنيد‌ که نوزاد‌ احساس سرما نکند‌. 2) براي قرار د‌اد‌ن نوزاد‌ د‌اخل وان، يک د‌ست خود‌ را زير سر و شانه‌ها و د‌ست د‌يگر را زير پاها يا باسن او قرار د‌هيد‌. نوزاد‌ان معمولاً د‌ر د‌فعات اوليه حمام گريه و بي تابي مي‌کنند‌. د‌ر اين حالت با ملايمت با او حرف بزنيد‌ يا برايش شعر بخوانيد‌ و سپس با آرامش و اطمينان او را د‌اخل وان قرار د‌هيد‌.

د‌ر صورتي که نوزاد‌تان خيلي آشفته و ناراحت به نظر مي‌آمد‌، حمام کرد‌ن او را تاحد‌ ممکن به سرعت انجام د‌هيد‌. 3) د‌ر حين حمام کرد‌ن نوزاد‌ يک د‌ست خود‌ را زير بغل او قرار د‌هيد‌ تا سر او همواره خارج از وان قرار گيرد‌ با د‌ست د‌يگر خود‌ او را بشوييد‌ و قسمت جلوي بد‌ن او را تميز کنيد‌. 4) سپس قسمت پشت بد‌ن نوزاد‌ را بشوييد‌. 5) پس از آن که نوزاد‌تان شسته و تميز شد‌، او را از وان خارج کرد‌ه و به ملايمت روي حوله بگذاريد‌ و خشک کنيد‌. سپس پوشک و لباس تميز به او بپوشانيد‌.

* نکته: اگر براي حمام کرد‌ن نوزاد‌ يک جفت د‌ستکش سفيد‌ نخي بد‌ست کنيد‌ د‌ر حين شستن نوزاد‌ احتمال آسيب د‌يد‌ن او از فشار د‌ست يا ناخن شما کمتر شد‌ه و با اطمينان بيشتري نوزاد‌ را خواهيد‌ شست.
 
منبع: کلیک کنید
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم خرداد 1388ساعت 11:21  توسط مامی  | 

فهرست سیسمونی نوزاد !

پوشاك

زیرپوش زیردکمه‌دار سایز صفر 3 عدد، سایز یک 3 عدد (بسته به فصل آستین کوتاه یا بلند). زیرپوش‌ها چه رکابی باشند چه آستین بلند یا کوتاه حتماً زیردکمه‌دار باشند. در غیر این صورت دائماَ از پهلوهای بچه كنار مي‌رود و پوشک بچه هم کج و معوج می‌شود

شورت عینکی سایز صفر نخرید و سایز یک دو عدد تهيه كنيد

شلوار(از جنس زیرپوش) بسته به فصل جوراب‌دار یا بدون جوراب 3 عدد

مانتو 2 عدد ( اگر تا حالا این اصطلاح را نشنیده‌ايد تعجب نکنید ، مانتو از جنس زیرپوش و به شکل کت است و آن را روی زیرپوش‌های زیردکمه‌دار می‌پوشانند)0

پیش بند حداقل دو عدد

کلاه نازک از جنس زیر پوش که حتی در تابستان برای بعد از حمام کاربرد دارد

لباس سرهمی برای بیرون از خانه در 2 سایز ( با توجه به اینکه در ماه‌های اول ممكن است بچه خیلی بیرون برده نشود و سریع هم تغییر سایز می‌دهد، خرید تعداد زیاد لباس در سایز کوچک منطقی نیست و بهتر است یا خرید را به ماه‌های بعد بیندازید یا این که سایز بزرگتر بخرید)0

وسايل تعويض و حمام و ساير لوازم بهداشتي نوزاد

اگر مي‌خواهيد براي بچه از پوشك استفاده كنيد 5 – 6 عدد كهنه نخي تهيه كنيد كه برای خشک کردنش بعد از شستشو به درد می‌خورد . اگر خیال دارید به جاي پوشك از کهنه استفاده کنید، بعد از این که مطمئن شدید جنس کهنه خوب است حدود 24 عدد احتیاج دارید تا یک روز تمام را جواب دهد و روز بعد هم برای شستن و خشک شدن و احیاناَ اطو كردن آن وقت داشته باشید. بهتر است در این حالت از محافظ کهنه که یک لایه نازک است هم استفاده كنيد

اگر می‌خواهید پوشک معمولي یا کهنه را به كار بريد به یکی از انواع شورت‌های چسبی، گره‌ای یا دکمه‌ای احتیاج دارید اما پوشک‌های کامل نیاز به این شورت‌ها ندارند

تشکچه تعویض که حتماً قابل شستشو باشد و بهتر است دو عدد باشد . یکی با ضخامت بیشتر که نرم‌تر باشد -بعضی از آنها یک قسمت ضخیم تر هم برای زیر سر بچه دارند- و یکی نازک و سبک برای بیرون که همیشه داخل کیف وسایل باقی می‌ماند

سرويس حوله شامل حوله كلاه‌دار براي حمام و حوله دست و رو. معمولاً در اين سرويس دو عدد پيش‌بند هم موجود است

وان بچه

پودر تالک ، شامپو و صابون بچه

روغن یا لوسیون بچه برای ماساژ بعد از حمام

دستمال مرطوب ، ترجیحاً با جعبه کوچک یا بسته‌های کاغذی که سبک و قابل حمل باشد چون عمده استفاده آن در بیرون از خانه است

گوش‌پاک‌کن (دقت كنيد كه داخل گوش بچه را نبايد با گوش‌پاك‌كن تميز كرد)0

ناخن‌گیر کوچک يا قيچي مخصوص گرفتن ناخن

مکش بینی برای تمیز کردن آن

دندان‌گیر

شانه و برس مخصوص

کرم سوختگی . شخصاً کرم کالاندولا و ویتامین آ.د را برای چرب کردن در حالت عادی و برای سوختگی کرم سوختگی که ترکیبی از اکسید دو زنگ و روغن کبد ماهی است را توصیه می‌کنم

پستانك، شيشه و وسايل تغذيه كودك

هرچند همه نوزادان نياز و يا علاقه‌اي به پستانك و شيشه شير پيدا نمي‌كنند، مي‌توانيد محض احتياط وسايل زير را هم تهيه كنيد. از سرشيشه براي دادن داروها هم مي‌توانيد استفاده كنيد و يا مي‌توانيد شيشه‌ كوچك مخصوص دادن قطره و شربت را جداگانه بخريد

پستانک سایز کوچک + زنجیر نگهدارنده

شیشه شیر در دو سایز . بهترین نوع آنها نوعی است که بدنه آن ساده باشد تا تمیز کردن آن راحت تر باشد ، آنهایی که سر بزرگی دارند و شبیه سینه مادر هستند معمولاً برای بچه‌ها مقبولترند . اگر جنس آن طلقی باشد خیلی مطمئن‌تر است

شیشه‌شور ، ترجیحاً ابری که داخل شیشه‌های طلقی را خش نياندازد

شیردوش مكانيكي يا برقي

قاشق برای دادن غذا . با توجه به این که بچه در اول دندان ندارد اگر قاشقی پیدا کردید که سر آن نرم باشد خیلی بهتراست

صندلی غذا یک وسیله بسیار بدردبخور است که بچه در خانه کنار پدر و مادر باشد و هم زمان صرف غذا و هم برای بازی از آن استفاده کند

لیوان مخصوص بچه ها یا sippy cup که برای آموزش نوشيدن به كودك وسیله بسیار خوبی است

وسايل خواب كودك

تخت کوچک (گهواره) با تشک و ملافه آن. از پارك بچه هم مي‌توانيد هم براي خواباندن و هم براي بازي بچه استفاده كنيد، به خصوص انواعي كه صداهاي آرامش‌بخش از قبيل صداي دريا يا قلب پخش مي‌كنند براي بچه‌هايي كه خواب سبكي دارند مفيد هستند. فقط دقت كنيد كه در استفاده از پارك بچه زياده‌روي نكنيد تا براي كودك حكم قفس پيدا نكند و بتواند به اندازه كافي در تعامل با محيط اطراف خويش قرار گيرد

بالش کوچک که ترجیحاً نازك باشد

یک تشک ابری حدود سایز 100 در 70 برای جابجا کردن نوزاد، شیر دادن و خواباندن روی پا

پتوی بچه

موبایل یا همان آویز موزیک دار بالای سر بچه که بعضی وقت‌ها خیلی به سرگرم شدن او كمك می‌کند

دورسری که یک تکه ابر به ابعاد حدود 30 سانتي‌متر در یک متر و نیم و به ضخامت 2 تا 3 سانت است که با یک آستر پارچه ای ثابت پوشیده شده و بعد یک رویه پارچه ای قابل تعویض برای روی آن تهیه می‌شود . این رویه باید قابل شستشو باشد . این وسیله که آماده آن هم موجود است دارای بندهایی است که توسط آن به میله های تخت بچه متصل می‌شود تا وقتی بچه در خواب غلت می‌زند و به میله‌های تخت برخورد می‌کند آسیب نبیند

وسايل نقليه بچه!

ساک حمل بچه

کالسکه که هر چه سبک‌تر و کم‌دنگ‌وفنگ‌تر باشد پراستفاده‌تر خواهد بود . کالسکه‌های عصایی در مسافرت‌ها بسیار کارراه‌انداز هستند و کالسکه‌های ایرانی از نظر وزن چندان سبک و مناسب نیستند

اگر 3 تا 5 ماهگی بچه به زمستان نمی‌خورد و اهل پیاده‌روی با بچه هستید آغوشی بسیار به‌دردخور است

روروئک که برای بچه 6 تا 12 ماهه واجب است اما حداقل انواع ایرانی آن در حدود 12 ماهگی بسیار خطرناک هستند و بچه ممکن است خود را از آن پرت کند

کریر. یک توصیه از کسی که دو بچه پشت سر هم داشته . کریر یک وسیله بسیار عالی است که تا 4 – 5 ماهگی می‌توانید بچه را در آن بگذارید و جابجا کنید و در مهمانیها مجبور نیستید بچه را بغل کنید چون برای خود یک صندلی امن دارد و بعد از آن سن می‌توانید آن را در ماشین نصب کنید و به عنوان صندلی بچه استفاده کنید . تا جایی که شنیده‌ام کریرهای ایرانی نسبتاً سنگین هستند و انواع مارک‌دار بسیار گران . نوع تایوانی آن خیلی از نظر قیمت و وزن مناسب است و برای نصب در ماشین هم طراحی شده است

ساير اقلام

اگر اتاق خواب بچه از آشپزخانه و هال دور است ( مخصوصا در خانه های دوبلکس ) آیفون‌های مخصوص که صدای بچه را به گیرنده منتقل می‌کند وسیله به‌دردخوری است

ساک وسایل بچه (همیشه داخل این ساک یکی دو کیسه پلاستیکی تمیز برای گذاشتن لباس‌های کثیف‌شده بچه داشته باشید)

پودر صابون رختشويي بدون اسانس براي شست و شوي پوشاك، كهنه‌ها، ملافه و پتوي بچه.

 

منبع : کلیک کنید

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم خرداد 1388ساعت 11:17  توسط مامی  | 

مراقبت از نوزاد !

بيشتر مراقب من باشيد!
كودكان امانت هايي ارزشمند و آسماني هستند كه به دست ما سپرده شده اند. حضور اين فرشته ها، كانون خانواده را گرم تر و اميد پدر و مادر را به زندگي، بيشتر مي كند. همه والدين با تمام وجود، مراقب اين نوگل هاي زندگي هستند، اما دقت و توجه به بعضي موارد، قطعا مي تواند از بروز اتفاقات ناخوشايند و ناراحتي و بيماري فرزند دلبندتان جلوگيري كند.
گريه هاي بي امان كودك: واضح است كه كودك با گريه كردن، ديگران را متوجه نيازهاي خود مي كند، اما بعضي از كودكان با اينكه سير هستند، لباس هايشان تميز است و... هر شب گريه مي كنند و پدر و مادر نمي دانند چطور بايد او را آرام كنند. يك چهارم نوزادان در سه ماهه اول اين مشكل را دارند. واقعا علت اين گريه ها و بي قراري ها چيست؟
مادر مضطرب، نوزاد بي قرار: يكي از نكات مهم در مورد نوزادان اين است كه اين فرشته هاي كوچولو نسبت به محيط خانواده بسيار حساس هستند. اگر مادر مضطرب، نگران و عصبي باشد، نوزاد اين حالت را به خوبي درك مي كند. تحقيقات نشان مي دهد كه گريه هاي نوزاد با تنش و نگراني مادر ارتباط دارد. افسردگي پس از زايمان نيز يكي ديگر از علل بسيار مهم گريه و بي قراري نوزاد است. پس لازم نيست براي آرام كردن نوزادتان منتظر معجزه باشيد؛ آرامش داشته باشيد تا نوزادتان بي قراري نكند.

ناراحتي هاي گوارشي:
در موارد بسياري گريه هاي مداوم نوزاد به خاطر ناراحتي گوارشي است. يكي از مهم ترين اين ناراحتي ها قولنج است كه نوزاد از اوايل شب تا نيمه شب گريه مي كند. حالت تهوع، يبوست و حتي حساسيت هاي غذايي (معمولا حساسيت به شيرگاو) نيز از ديگر علل گريه و بي قراري نوزادان است. مراجعه به پزشك اطفال و تشخيص ناراحتي مي تواند اين مشكل را حل كند.
توصيه هايي براي آرام كردن نوزاد: توصيه هاي زير شايد تا حد زيادي بتواند به شما كمك كند تا نوزادتان را آرام كنيد.
- نوزاد را به آرامي در بغل يا گهواره تكان دهيد، آهنگ هاي ملايم كودكان برايش پخش كنيد و يا خودتان لالايي بخوانيد.
- گرچه نظرات موافق و مخالفي براي استفاده از شيشه بچه وجود دارد، اما شيشه بچه براي نوزادي كه دائم گريه مي كند، وسيله مناسبي است.
- كودك را به بيرون از منزل ببريد تا محيط برايش عوض شود.

گريه هاي بي امان نوزاد را جدي بگيريد:
وقتي كه نوزاد دائما و بسيار شديد گريه مي كند، حتما اين موضوع بايد جدي گرفته شود. اين حالت ممكن است به خاطر مشكلات كم و بيش جدي باشد كه بايد فورا به پزشك مراجعه كرد. گاهي نيز ممكن است به خاطر مشكلاتي مانند فتق در نشيمنگاه احساس ناراحتي مي كند. اما خيلي نگران نشويد اين مشكلات به ندرت رخ مي دهد.
در تمام مواردي كه نوزاد گريه مي كند و شما نمي توانيد او را آرام كنيد و كلافه مي شويد، به پزشك مراجعه كنيد. پزشك به شما كمك مي كند علت ناراحتي فرزندتان را بشناسيد. فراموش نكنيد مهم ترين عامل آرامش كودك، جو آرام و صميمي منزل است.

خواباندن نوزاد به پشت: در گذشته تصور مي شد كودك را بايد به شكم خواباند تا دچار خفگي نشود، اما امروزه تمام پزشكان به والدين توصيه مي كنند براي پيشگيري از مرگ ناگهاني نوزاد، حتماً او را به پشت بخوابانند. پيش بيني مرگ ناگهاني نوزادان بسيار مشكل است زيرا علل مختلفي در بروز اين مسئله دخيل است. تحقيقات نشان مي دهد اين اتفاق بيشتر براي نوزاداني رخ مي دهد كه به شكم خوابانده مي شوند. معمولاً تشك نوزادان و كودكان نرم است و همين امر باعث مي شود كه وقتي نوزاد به شكم روي تشك خوابانده مي شود، به سختي بتواند نفس بكشد و غالباً نيز هواي بازدم خود را دوباره تنفس مي كند. در واقع كمبود اكسيژن عامل خفگي نوزادان در خواب است.
در گذشته نيز بعضي از موادي كه در تهيه تشك استفاده مي شد گازهاي سمي ايجاد مي كرد كه باعث مرگ نوزادان مي شد.
در مواردي نيز نوزادان به علت استفراغ در خواب فوت مي كنند كه اين اتفاق بيشتر براي نوزادان بسيار ضعيف كه قدرت سرفه كردن و بيدار شدن را ندارند، رخ مي دهد. والديني كه نگران اين اتفاق هستند مي توانند پايه هاي تخت قسمت سر را كمي بالا بياورند. كودك را طوري روي تخت بخوابانند كه از روي تخت نيفتد. اگر اطراف نوزاد ملافه، بالشت و كوسن است، مراقب باشيد كه با تكان خوردن طوري قرار نگيرد كه دچار كمبود اكسيژن و خفگي شود.

شيشه شير بچه: مي شود گفت كه تقريباً همه مادران نگران خريد بهترين شيشه شير براي فرزندانشان هستند. در بازار انواع مختلف شيشه هاي پلاستيكي، شيشه اي و... در اندازه و طرح هاي مختلف وجود دارد، اما چطور مي شود بهترين را براي كودك خريد؟
شيشه شير نوزادان بهتر است از جنس شيشه اي باشد؛ چون به راحتي مي توان آن را استريل كرد. شيشه پلاستيكي براي وقتي كه نوزاد كمي بزرگتر مي شود بسيار مناسب است، چون اين شيشه ها سبك هستند و از طرفي هم نمي شكند. اما با اين حال پس از مدتي كدر مي شوند و يا در اثر حرارت جوشاندن تغيير شكل پيدا مي كنند كه ديگر قابل استفاده نيست. شيشه هاي قوس دار اين مزيت را دارند كه هواي كمتري در هنگام شير خوردن وارد معده كودك مي شود.
اندازه سوراخ سر شيشه شير بايد مناسب باشد. اگر سوراخ سر شيشه، خيلي ريز باشد، هواي زيادي همراه با مكيدن وارد معده نوزاد مي شود و باعث مي شود نوزاد هرچه خورده است را بالا بياورد و از طرفي هم او را خسته مي كند. اگر هم سوراخ سر شيشه خيلي بزرگ باشد، كودك نمي تواند شير بنوشد. سرشيشه را بايد پس از مدتي عوض كرد چون جوشاندن و استريل باعث تغيير شكل آن مي شود. بعضي ديگر از انواع سرشيشه ها نيز در برابر جوشاندن مقاوم هستند اما پس از مدتي ترك مي خورند.
سرشيشه مناسب بايد طوري باشد كه وقتي شما شيشه را خم مي كنيد، شير قطره قطره و آرام بيرون بيايد و لازم نباشد كه شيشه را تكان داده يا سرشيشه را فشار دهيد.
آماده كردن شيشه شير: قبل از هر چيز دقت داشته باشيد كه در محيطي تميز شيشه را آماده كنيد.
شيشه شير آماده را بيش از يك ساعت بيرون از يخچال نگه نداريد.
غذاي باقيمانده نوزاد را پس از يك ساعت بايد دور ريخت. اگر شير گرم شده باشد، اين مدت به نيم ساعت كاهش مي يابد.
هيچ وقت شيشه شير را در فر گرم نكنيد، زيرا حرارت آن يكسان نيست و ممكن است شيشه بسوزد.
حتماً لازم نيست غذاهاي شيري را گرم كرد و مي توان آن را با دماي طبيعي به نوزاد داد.
اگر مي خواهيد شيشه را گرم كنيد، حتماً به جنس آن توجه داشته باشيد.
قبل از اينكه شيشه را به كودك بدهيد گرماي شير را بسنجيد، مثلاً مي توانيد چند قطره شير روي پوست دست بريزيد و گرماي آن را احساس كنيد.
اگر از شير خشك استفاده مي كنيد، به مقدار لازم پودر دقت كنيد و بهتر است از آب معدني استفاده كنيد.
اگر آب بيش از 24ساعت در ظرف هاي سر باز باقي مانده است، آن را مصرف نكنيد.
درمورد آب لوله كشي، از دستگاه هاي تصفيه آب استفاده كنيد و حتماً بگذاريد ابتدا چند ثانيه شير باز باشد.
براي آماده كردن شير كودك، فقط آب سرد مصرف كنيد.
اگر مي خواهيد شيشه شير را در ماشين ظرفشويي بشوييد، ابتدا با آب سرد آن را بشوييد و بعد بگذاريد با دور مخصوص در ماشين شسته شود. درصورتي كه از ماشين ظرفشويي استفاده نمي كنيد، شيشه را در يك ظرف آب و مايع ظرفشويي قرار دهيد و با يك شيشه شور داخل آن را بشوييد.
براي حفظ سلامت كودك خود حداقل هر ماه يك بار، يخچال را نيز بشوييد.

لباس نوزاد: همه مادران دوست دارند فرزندشان مرتب و زيبا باشد، اما اين موضوع نبايد بيش از حد توجه را به لباس هاي مختلف جلب كند. لباس نوزاد در درجه اول بايد راحت و مناسب فصل باشد. يقه و حلقه آستين لباس، بايد آزاد باشد تا مادر در موقع عوض كردن لباس نوزاد، مجبور نباشد لباس را به سختي از تن او بيرون بياورد.
روشن است كه منطقه زندگي و درجه حرارت روي نوع پوشش كودك تأثير مي گذارد.
لباس نوزاد بايد از اليافي باشد كه پوست حساس او آزرده نشود و بهتر است از پشت دكمه داشته باشد چون در اين صورت ديگر لازم نيست لباس را از سر نوزاد بيرون آورد.
زير پيراهني هايي كه دور يقه آن نوار يا بند دارد را به تن نوزاد نپوشانيد، زيرا ممكن است باعث خفگي او شود.
دگمه هاي فشاري براي لباس نوزادان مناسب تر است و نبايد هيچ وقت به لباس آنها سنجاق زد.
لباس هاي پشمي كه مو و كرك دارد را نبايد براي نوزادان استفاده كرد، زيرا مو و كرك وارد دهان و بيني نوزاد مي شود و همچنين پوست او را تحريك مي كند.
دقت كنيد لباس نوزادان از پارچه هايي باشد كه در برابر گرما آتش نمي گيرند.
نخ هايي كه از لباس باز شده است را قيچي كنيد، چون ممكن است دور انگشت نوزاد بپيچد.
لباس هاي نوزاد را با صابون بشوييد زيرا سفيدكننده ها و پودرهاي لباسشويي غالباً براي كودكان حساسيت زا هستند.

توسط : سحر كمالي نفر


+ نوشته شده در  شنبه دوم خرداد 1388ساعت 17:44  توسط مامی  | 

خريد كفش براي كودك نوپا !

 
خريدن كفش براي بسياري از افراد كاري بسيار لذتبخش به شمار مي‌رود، تماشاي مغازه‌ها، پوشيدن كفش‌هاي مطابق مد روز و بالاخره خريد كفش مورد علاقه در واقع نوعي تفريح است. اما خريد كفش براي كودكان نوپا چطور؟ اغلب والدين دوست دارند براي تزيين هم كه شده، براي نوزاد خود كفش بخرند و به محض اين‌كه كودك شروع به چهار دست و پا رفتن يا خزيدن كرد، ده‌ها مدل كفش براي او مي‌خرند. در اين مواقع بهتر است كفش‌هاي نرم را انتخاب كنيد تا نوزاد فقط پا‌هاي خود را حس و احساس تعادل كند. وقتي كودك شروع به راه رفتن كرد از كفش‌هاي محكم‌تر كه نقش محافظتي دارند استفاه كنيد مانند كفش‌هاي كتاني مخصوص كودكان.

انتخاب كفش مناسب سن كودك

اگرچه پوشاندن يك جفت كفش چرمي‌ خوش‌دوخت به پاي كودك 3 ماهه در موقعيت‌هاي خاص بدون اشكال است اما بدانيد كه بهتر است در ماه‌هاي اوليه بعد از تولد نوزاد به پاي او كفش نپوشانيد.

پاي نوزادان فعلا آمادگي تطبيق با كفش را ندارد. پاي آنها استخوان، ماهيچه‌ها و تاندون‌هاي كوچكي دارد كه بايد با ورزش قوي شوند نه اين‌كه بي‌حركت درون كفش باشند.

تا زماني كه كودك روي پاي خود نايستاده يا در حقيقت شروع به راه رفتن نكرده  در حدود يك سالگي  نياز به كفش براي محافظت از پاهاي خود ندارد. قبل از اين سن جوراب بهترين محافظ براي پاهاي كوچك آنها است.

نكاتي در مورد خريد بهترين كفش براي كودك نوپاي شما

به محض اين‌كه كودك شروع به راه رفتن مي‌كند، والدين براي حفاظت از پاهاي كودك خود به سراغ كفش مي‌روند. هنگام خريد كفش براي كودك خود به نكات زير توجه كنيد:

كف كفش نرم يا سخت: درست مانند كفش در بزرگسالان، اگر كف كفش كودكان بيش از حد نرم باشد باعث ليز خوردن آنها مي‌شود. كودك شما به كفشي نياز دارد كه با وجود نازك بودن كف آن، ليز هم نباشد، پس مي‌توانيد كفش‌هايي با كف چرمي ‌يا لاستيكي بخريد.

كتاني يا چكمه: كفش‌هاي كتاني بهتر هستند چون اين مدل كفش به پا‌ها فشار نمي‌آورد و جلوي رشد آنها را نمي‌گيرد. علاوه بر اين، كفش‌هاي كتاني اغلب از كرباس يا چرم انعطاف‌پذير ساخته مي‌شوند و اين امكان را دارند تا مطابق پاهاي كودك شكل بگيرند.

ارزان‌قيمت يا گران قيمت: براي كودكاني كه تازه شروع به راه رفتن كرده‌اند، كفش‌هاي ارزان‌قيمت مناسب‌تر هستند. مهم قيمت كفش نيست، مهم راحتي آن براي پاي كودك است.

كفش جلوباز يا جلو بسته: كفش‌هاي جلوباز، محافظت چنداني از پاهاي كودك نوپاي شما نمي‌كنند، پس بهتر است براي كودكاني كه تازه شروع به راه رفتن مي‌كنند، كفش جلوبسته بخريد.

كفش نو يا استفاده شده: اگرچه وسوسه انگيز به نظر مي‌رسد كه كفش استفاده شده فرزند بزرگ‌تر يا بچه‌هاي ديگر افراد فاميل را براي كودك خود بگيريد، اما اين تنها موردي است كه نياز به صرفه‌جويي ندارد، چون كفش كودكان بعد از مدتي به فرم پا‌هاي آنها درمي‌آيد، پس كفشي كه پيشتر استفاده شده مناسب پاهاي كودك شما نيست.

كدام كفش اندازه پاهاي كودك من است؟

اولين مرحله در خريد كفش براي كودك اين است كه يك متخصص اندازه پاهاي كودك را بگيرد. براي خريد كفش به فروشگاه‌هايي برويد كه يك قسمت مخصوص كفش كودك دارد.

سه نقطه كليدي در پا وجود دارد كه شما بايد هنگام خريد كفش به آنها توجه كنيد: جلوي پا، پشت پا و عرض پا. براي اين‌كه يك كفش مناسب پاهاي كودك شما باشد بايد به هر 3 مورد بالا توجه كنيد.

به طور كلي بايد در حدود يك سانتي‌متر جلوي كفش جا باشد. اگر اين مقدار بيش از يك سانتي‌متر باشد كودك نمي‌تواند براحتي راه برود و اگر كمتر باشد به پاهاي كودك فشار مي‌آورد.

عرض كفش بسيار مهم است. هر قدر كه بچه‌ها كوچك‌تر هستند پاهايشان پهن‌تر است و با بزرگ شدن پاها طول و عرض آنها متناسب مي‌شود. پس كفشي مناسب پاهاي كودك شما است كه پهناي پاي كودك را در نظر گرفته باشد و به دو طرف پا فشار نياورد خصوصا در ناحيه قوس پا. بهترين راه براي اطمينان از اين نكته كه كفش از نظر عرض مناسب پاي كودك شما است، استفاده از زبانه كفش است. معمولا هنگامي ‌كه كفش را به پا مي‌كنيد و بندهاي آن را مي‌بنديد، زبانه كفش و سوراخ‌هاي دو طرف كفش كه جاي عبور بند است، موازي هستند.

اگر اندازه بين آنها بيش از اندازه زياد باشد، كفش تنگ است و اگر كم باشد كفش گشاد است.

و بالاخره پشت پا هم بايد قدري جاي اضافه در كفش داشته باشد. بايد مطمئن شويد كه پاشنه پا در كفش راحت است، نه آنقدر جاي اضافي داشته باشد كه پا از كفش درآيد و نه آنقدر كم جا داشته باشد كه به پا فشار بياورد. براي امتحان اين نكته بهتر است انگشت كوچك خود را تا بند اول از پشت وارد كفش كنيد، اگر به اندازه يك بند انگشت جا بود، بدانيد پشت پاي كودك راحت است. هر قدر پشت كفش بيشتر جا باشد كفش براي فرزند شما بزرگ است و هر قدر كمتر جا باشد، كفش تنگ است.

نكاتي براي خريد كفش كودكان

به گفته متخصصان كودك نوپاي شما هر 2 تا 4 ماه يك بار به يك جفت كفش جديد نياز دارد، چون اندازه پايش تغيير مي‌كند. پس قبل از اين‌كه چند جفت كفش يك‌انداره براي كودك بخريد به نكات زير توجه كنيد:

شما فقط به يك يا دو جفت كفش براي كودك نوپايتان نياز داريد. يك كتاني براي بازي و يك كفش فانتزي براي مهماني.

دقت داشته باشيد، هر بار كه براي كودك خود يك كفش جديد مي‌خريد تمام نكات بالا را در نظر بگيريد، بدانيد كه اندازه و فرم كفش‌هاي هر مارك با مارك ديگر فرق مي‌كند. پس اگر كودك شما از يك مارك كفش، اندازه خاصي را مي‌پوشد الزاما نبايد كفشي از مارك ديگر با همان سايز اندازه كودك شما باشد.

هنگام خريد كفش براي كودك حتما يك جفت جوراب همراه خود داشته باشيد. به طور كلي، جوراب مانع از عرق‌سوز شدن يا سايش پاي كودك شما در كفش مي‌شود.

در آخر، بعد از اين‌كه حرف‌هاي فروشنده را در مورد اندازه كفش شنيديد، خودتان هم آزمايشات لازم را براي مناسب بودن كفش به پاي كودك امتحان كرديد، از كودك بخواهيد كمي‌ با كفش‌هاي جديدش در مغازه راه برود و از او بپرسيد آيا پاهايش در كفش‌ها راحت هستند يا نه.

فراموش نكنيد شكل و قيافه كفش اهميت زيادي ندارد، مهم اين است كه فرزند شما با كفش‌ها راحت باشد.

توسط: مهسا قندي

+ نوشته شده در  شنبه دوم خرداد 1388ساعت 17:27  توسط مامی  | 

نکاتی در مورد شستن لباس نوزاد !

همیشه لازم نیست که لباس‌های نوزاد کم‌سن را با ماده پاک‌کننده‌ای بشویید که به طور خاص برای نوزادان ساخته شده باشد .

در شستن لباس نوزاد به این توصیه‌ها عمل کنید:

 • لباس‌های نوزادانی که مشکلات پوستی مانند آلرژی، اگزما، درماتیت آتوپیک و سایر مشکلاتی که با حساسیت پوستی همراه است، را دارند، باید با ماده مخصوص پاک‌کننده نوزاد شست. در موارد دیگر، شما می‌توانید از پاک‌کننده‌های معمولی استفاده کنید.
 • پیش از شروع استفاده از ماده پاک‌کننده معمولی برای شستن لباس نوزاد، یک تکه لباس را امتحان کنید و ببینید چگونه پوست نوزاد واکنش نشان می‌دهد. اگر نشانه‌ای از تحریک پوستی وجود داشت، به استفاده از ماده پاک‌کننده مخصوص نوزاد یا ماده پاک‌کننده‌ای که عاری از رنگ و رایحه است، ادامه دهید.
 • اگر از پوشک پارچه‌ای استفاده می‌کنید، باید آن را به طور جداگانه از سایر اقلام بشویید.
 • پوشک‌های پارچه‌ای تنها قلمی هستند که "باید" با مواد پاک‌کننده ملایم مخصوص نوزاد شسته شوند تا از ایجاد بثورات پوستی ناشی از تحریک پوشک جلوگیری شود.
 • این پوشک‌‌ها را باید بدون مواد نرم‌کننده پارچه، با آب بسیار داغ و یک آبکشی دوم شست.

منبع: همشهری آنلاین

+ نوشته شده در  شنبه دوم خرداد 1388ساعت 17:20  توسط مامی  | 

بند ناف نوزاد !

 يكي از نگراني هاي والدين بعد از تولد كودك مراقبت از بند ناف كودك است . هر بزرگتري نظري مي دهد و واقعا والدين نمي دانند كه كدام درست است!!!
رنگ بند ناف از سبز مايل به زرد به قهوه اي و سپس سياه تغيير مي كند تا در نهايت خشك شود اين پروسه معمولا 12 تا 15 روز طول مي كشد
راههاي مختلفي براي تميز نگه داشتن بند  ناف توصيه شده است


 يكي از اين روشها تميز كردن بند ناف با الكل است:

 

روزي 2 بار در هنگام تعويض پوشك نوزاد محل بند ناف را با سواپ آغشته به الكل  تميز كنيد( طبق شكل )

 تغيير رنگ مشاهده شده بروي سواپ كاملا طبيعي است

 در طي پروسه خشك شدن گاهي ممكن است ترشحاتي برروي لباس كودك ببينيد كه اين نيز كاملا طبيعي است

قبل از افتادن بند ناف  شروع به خشك شدن مي كند و كم كم چروكيده مي شود هرگز اقدام به كشيدن بند ناف نكنيد حتي اگر كاملا شل شده باشد

اين نيز تصويري از بند ناف افتاده:

اخيرا برخي مطالعات نشان داده كه اگر بند ناف را به خودي خود رها كنيد و از مواد ضدعفوني استفاده نكنيد زودتر مي افتد وخشك مي شود . بعضي از والدين بعلت بوي خاصي كه بند ناف ايجاد مي كند استفاده از الكل را ترجيح مي دهند  تا 2 يا 3 روز زودتر افتادن بند ناف!!
اگر در مواردي محل بند ناف كثيف و يا چسبناك بود مي توانيد با آب و صابون محل را شسته و سريع خشك نماييد مي توان براي خشك كردن از سشوار استفاده كرد ولي با فاصله زياد كه بدن نوزاد نسوزد


 • هميشه پوشك نوزاد را زير ناف تا بزنيد

 • هر گز بند ناف را نكشيد و اجازه دهيد خودبخود بيفتد

 • تا قبل از افتادن بند ناف بهتر است كودك حمام داده نشود و فقط با  ابر حمام تميز شود

 • در هواي گرم فقط يك لباس نخي و نازك و راحت به كودك بپوشانيد تا هوا براحتي جريان پيدا كند و بند ناف خشك شود
  علايم عفونت:
  مشاهده مقدار خون خشك شده و يا دلمه بر سطح ناف طبيعي  است ولي اگر كودك تب كرد يا بند ناف علايم زير را داشت با پزشك تماس بگيريد
  قرمزي يا تورم اطراف بند ناف
  ادامه خونريزي
  وجود چرك زردرنگ
  وجود ترشحات بدبو

منبع : کلیک کنید

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1388ساعت 16:41  توسط مامی  | 

دکوراسیون اتاق کودک !

اتاق کودک را با سلیقه ی خودش تزیین کنیم

اگر قصد دارید برای کودکتان مبلمان جدید بخرید، مثلا هنگامی که قرار است نوزاد جدیدی به خانواده اضافه شود و شما مجبور می‌شوید بخشی از اتاق فرزند اول‌تان را به کودک نو رسیده اختصاص دهید، خوب است در مورد طرح و رنگ لوازم و مبلمان با فرزند خود مشورت کنید.

حتی یک کودک سه ساله نیز می‌داند که به چه رنگی علاقه دارد و از چه حیوانی خوشش می‌آید. در حال حاضر، مدل‌های مختلف و جذابی از تخت‌خواب‌های تکی یا دو طبقه با رنگ‌های شاد در بازارهای داخلی وجود دارند که درون تخت، چند کشو و طبقه نیز تعبیه شده و در اتاق‌های کوچک و مشترک بین دو فرزند، انتخاب آنها بهترین راه حل محسوب می‌شود.

هر چند که باید گفت قیمت آنها بالاست و برای تمام خانواده‌ها مقدور نیست که چنین تخت و کمدی برای کودکان خود تهیه کنند؛ اما به هر میزان که بودجه در اختیارتان باشد فرقی نمی‌کند، حتی اگر مبلمانی قدیمی و دست دوم تهیه کنید،باز م راهی برای نظر خواهی از کودک می توان یافت.

بخشی از تزیینات و لوازم کم‌هزینه مثل روتختی، روبالشی، صندلی، چراغ‌خواب، موکت و اثاثیه‌ای از این دست هستند که کودک به راحتی می‌تواند در مورد طرح و رنگ‌ آن‌ها ابراز عقیده کند و این اشیا را به سلیقه ی خود انتخاب نماید.

اقدام شما منتهی به این می‌شود که حس استقلال‌خواهی و اعتماد به نفس در فرزندتان تقویت شود و علاقه ی بیش‌تری به محیط اتاق خود داشته باشد. توجه بفرمایید که اگر خردسالان ما از ظاهر اتاق‌شان رضایت داشته باشند، زمان بیش‌تری را در اتاق خودشان صرف می‌کنند. طبیعتا در مورد فرزندان کوچک‌تر، تا حد زیادی خواسته ی پدر و مادر همین است که بچه‌ها در فضای مخصوص خود، به بازی و فعالیت بپردازند و بدین ترتیب از به هم ریختگی سایر اتاق‌ها و پخش کردن اساب‌بازی‌ها و دفتر و کتاب در گوشه گوشه ی منزل خودداری کنند.


ساده ، اما جذاب برای بچه ها

اتاق کودک


آراستن و دکوربندی اتاق کودک، بیش از این که هزینه در برداشته باشد، به حوصله و خلاقیت نیاز دارد. توصیه ی روان شناسان کودک بر این است که اتاق اختصاصی یک کودک را تا حد امکان ساده اما کارآمد بیاراییم و لوازمی در حد رفع نیاز برای وی در نظر بگیریم.

تجمل گرایی و در اختیار قرار دادن اسباب بازی های لوکس بی شمار، سبب می شود آستانه ی درک لذت در فرزندان پایین بیاید و به عبارت ساده تر، دیگر شور و شوقی برای دریافت هدیه و پاداش نداشته باشند.
لزومی ندارد برای اتاق کودک مان هزینه ی زیادی صرف کرده، مبلمان گران قیمت تهیه کنیم؛ چون کودکان بیش از بزرگان به تنوع و لوازم جدید نیاز دارند. البته دقت داشته باشید که ایجاد تنوع الزاماً با صرف مبالغ هنگفت و تهیه ی وسایل تزیینی گران بها همراه نیست؛ برعکس با کم ترین هزینه می توان نتایج فوق العاده خوبی به دست آورد. برای مثال، بد نیست با توجه به تغییر فصل ، پوشش های پارچه ای اتاق را تعویض کنیم . هراز گاهی، بعضی مبلمان اتاق را تعویض کنیم و هر از گاهی، بعضی مبلمان اتاق یا رنگ لوازم و اشیا را تغییر دهیم، تا هم متناسب با رشد سنی کودک باشد و هم فضای حاکم در اتاق وی را دگرگون سازد و با ایجاد تنوع ، موجب تقویت روحیه ی فرزندمان شود.

اگر شما صاحب فرزند باشید، می دانید که بچه ها به لوازم کوچکی چون اسباب بازی، خودکار، دفتر، کیف، جوراب، کفش، و به طور کلی وسایل شخصی مورد مصرف شان، احساس تملک و وابستگی دارند، اما درباره ی لوازمی هم چون تخت و کمد و پرده، حساسیت زیادی نشان نمی دهند و حتی خودشان پیشقدم شده، از شما می خواهند مبلمان جدید برای اتاق شان تهیه کنید؛ این در حالی است که کودکان در برابر جدا شدن از یک عروسک یا ماشین کهنه به سختی مقاومت می کنند و حاضر به از دست دادن وسیله ی بازی دلخواه خود نیستند.

افزودن تزیینات کوچکی مثل آباژور با قاب و پایه ی رنگین و زیبا، صندلی های پلاستیکی یا فایبرگلاس، نیمکت چوبی، جالباسی پایه دار عروسکی، تخته وایت برد، حباب رنگارنگ برای لوستر اتاق، انواع چراغ خواب و مطالعه، یا عروسک های پشمی کوچک و بزرگ، تابلوها و پوسترهایی از شخصیت های مورد علاقه ی کودک، یا نقاشی ها و کاردستی های فرزندتان، همه به آراسته شدن فضای اتاق کمک می کنند، در عین حال عناصر ثابتی نیستند و به راحتی می توان پس از مدتی آن ها را حذف یا جایگزین کرد.

فراموش نکنید که در این مورد با کودک تان مشورت کنید و از طریق گفتگو، به تفاهم و اتفاق نظر برسید. در ضمن مطمئن باشید ایجاد تنوع و دگرگونی در اتاق بچه ها اهمیت زیادی دارد و حس سرخوشی و نشاط را در آنان بالا می برد.


اتاق تخیلی کودک

شخصیت کودکان در سال های اول زندگی، از بدو تولد تا پیش از هفت سالگی، شکل می گیرد. رشد کودک در سال های ابتدایی زندگی ، از عوامل بسیاری تأثیر می پذیرد. فعالیت و بازی ، یکی از ارکان اصلی رشد و یادگیری هر کودک است که در ارتباط با فضا و محیط ، رشد شخصیتی و اجتماعی او را شکل می دهد. فضاهای مرتبط با فعالیت کودکان ، می بایست دارای شرایط مناسب و مطلوب برای رشد جسمی، ذهنی ، عاطفی و اجتماعی آنان باشد. از این رو در طراحی فضاهای مناسب برای کودکان ، از جمله اتاق آنان ، شناخت روحیات و علاقه مندی های نونهالان اهمیتی خاص پیدا می کند. برای دستیابی به این امر باید از طرح هایی استفاده کرد که منطبق با شرایط جسمی و روانی کودک باشد. خانواده های عزیز می دانند که کودکان دنیایی تخیلی برای خویش می سازند ، و در سنین کم تر از هفت سالگی ، دنیا را آن طور که دلشان می خواهد باشد ، مجسم می کنند و نه آن گونه که در واقع هست. بسیاری از بچه ها ، از طریق همین فرآیند عواطف و احساسات خود را نیز بیان می کنند. بنابراین ، لازم است پدر و مادر در طراحی اتاق کودک خردسال شان نکاتی را رعایت کنند. داخل کردن عناصر تخیلی به اتاق کودکان راهکار خوبی است ، اما می بایست با شرایط جسمی و سن کودکان تطبیق داشته باشد.

نقاشی کردن اتاق کودک با تصاویر واقعی اما لطیف از حیوانات و طبیعت، گل و سبزه و درخت، می توانند تأثیر خوبی بر روحیات وی داشته باشد.

به همین ترتیب، چیدن میز و صندلی های سبک چوبی یا پلاستیکی ، برای بازی چند کودک هم سن و سال احساس نزدیکی با بزرگ ترها را در کودکان تقویت می کند.

اگر قصد دارید برای فرزند خردسال خود شرایط مطلوبی فراهم آورید، به نیازهای آینده ی او نیز توجه نشان دهید. اگر فرزندتان کوچک است، اتاقش باید به گونه ای طراحی شود که کودک بتواند از مبلمان و تخت و کمدش تا هنگام مدرسه رفتن استفاده کند. با یک برنامه ریزی صحیح، رسیدن به هدف های بلند مدت نیز امکان پذیر است.


منبع : ایران آذین
__________________


اتاق كودك خود را چگونه تزئین کنیم

در مبحث‌ مناسب‌سازی‌ خانه‌ - چه‌ بزرگ‌ و چه‌ كوچك‌ - باید توجه‌ داشت‌ كه‌ خانه‌ فقط‌ و فقط‌ یك‌ سرپناه‌ نیست‌ بلكه‌ لازم‌ است‌ نیازهای‌ رفتاری ، روانی‌ و اجتماعی‌ ساكنان‌ خود را نیز پاسخگو باشد. به‌ این‌ ترتیب‌ فضاهای‌ اختصاصی‌ هر یك‌ از افراد خانواده‌ باید متناسب‌ با سن‌ و سال ، چگونگی‌ فعالیت ها و روحیه‌ افراد آراسته‌ شود تا علاوه‌ بر كارآمد بودن، نیاز فطری‌ شخص‌ به‌ آرامش‌ و زیبایی‌ را نیز برآورده‌ سازد.


- اتاق‌ كودكان ‌ برخلاف‌ اتاق‌ پدر و مادر فقط‌ اتاق‌ خواب‌ و استراحت‌ نیست‌ بلكه‌ محل‌ بازی، انجام‌ تكالیف‌ درسی‌ و به‌ طور خلاصه‌ اتاق‌ زندگی‌ است. این‌ اتاق‌ معمولاً مساحت‌ كمتری‌ نسبت‌ به‌ اتاق‌ پدر و مادر یا سایر بزرگترهای‌ خانواده‌ دارد. كوچك‌ بودن‌ اتاق‌ همراه‌ با خرده‌ ریزهای‌ فراوان‌ كودكان‌ و نیز تمایل‌ فطری‌ بچه‌ها به‌ شادی، تمهیدات‌ ویژه‌ای‌ را برای‌ ساماندهی‌ فضای‌ اتاق‌ آنها می‌ طلبد.

بنابراین‌ برای‌ مناسب ‌سازی‌ اتاق‌ كودكان‌ باید علایق‌ و نكات‌ مورد توجه‌ آنها را شناخت‌ و به‌ آن‌ (حداقل‌ در اتاق‌ خودشان) احترام‌ گذاشت‌ و از نظرات‌ آنها استفاده‌ كرد.
صرف ‌نظر از سلیقه‌ های‌ شخصی، برخی‌ از ویژگی ها میان‌ كودكان‌ مشترك‌ است‌ كه‌ از آنها نیز می ‌توان‌ بهره‌ برد:

- از میان‌ شكل ، جنس‌ و رنگ‌ اشیاء ، كودكان‌ بیش‌ از همه‌ به‌ رنگ‌ توجه‌ دارند و فضاهای‌ رنگی‌ برای‌ آنها جذاب‌ است.

- در طرح های‌ رنگارنگ، طرح هایی‌ با لكه ‌های‌ بزرگ‌ رنگی‌ یا زمینه‌ های‌ رنگی‌ قوی‌ بیش‌ از طرح های‌ ریز نقش‌ و نامفهوم‌ نظر كودكان‌ را جلب‌ می ‌كند.

- رنگ های‌ شاد با شدت‌ بالا مشتمل‌ بر سه‌ رنگ‌ اصلی‌ (زرد ، قرمز ، آبی) و رنگ های‌ مكمل‌ آنها (سبز ، نارنجی ، بنفش) بیش‌ از رنگ های‌ تركیبی‌ مورد توجه‌ كودكان‌ است.

- پس‌ از رنگ ، اشكالی‌ كه‌ از تركیب‌ سه‌ شكل‌ خالص‌ هندسی‌ (مربع ، مثلث‌ و دایره) ایجاد شده‌ باشند بیشتر از شكل‌ واقعی‌ اشیاء جذابیت‌ دارند. فانتزی‌ نمودن‌ اشكال‌ با استفاده‌ از تقسیم‌ آنها به‌ سه‌ شكل‌ ذكر شده‌ موجب‌ شادی‌ كودكان‌ می ‌شود.

- برای‌ استفاده‌ هر چه‌ بهتر از فضای‌ اتاق‌ و نیز جلب‌ رضایت‌ كودكان‌ با توجه‌ به‌ موارد فوق‌ می ‌توان‌ از این‌ توصیه‌ ها بهره‌ گرفت:

- از آنجا كه‌ به‌ طور معمول‌ ارتفاع‌ لباس‌ كودكان‌ كمتر است‌ می‌ توان‌ با توجه‌ به‌ سن‌ و جنس‌ فرزندان‌ تقسیمات‌ بیشتری‌ را در ارتفاع‌ كمدهای‌ دیواری‌ انجام‌ داد و از آنها یا به‌ صورت‌ طبقه‌ و قفسه‌ یا كشو برای‌ قرار دادن‌ خرده‌ ریزهای‌ آنان‌ استفاده‌ كرد. هرچه‌ اتاق‌ خواب‌ كوچكتر باشد نیاز به‌ كمد با طبقه‌ بندی‌ متنوع‌ بیشتر است.

- هنگام‌ انتخاب‌ تخت، بهتر است‌ تخت هایی‌ انتخاب‌ شوند كه‌ دارای‌ كشوهای‌ تحتانی‌ باشند. در صورتی‌ كه‌ تخت‌ كنونی‌ فرزندتان‌ چنین‌ نیست‌ می ‌توان‌ جعبه ‌هایی‌ با ارتفاع‌ كوتاهتر از پایه‌ تخت‌ ساخت‌ (با رنگ‌ آمیزی های‌ متنوع) و از آنها برای‌ خرده‌ ریزهای‌ بچه‌ ها استفاده‌ كرد.

- برای‌ كودكان‌ بالای‌ سه‌ سال ، می ‌توان‌ از تخت هایی‌ با پایه‌ های‌ بلند استفاده‌ كرد؛ این‌ تختخواب ها به ویژه‌ در اتاق های‌ كوچكتر صرفه‌ جویی‌ مناسبی‌ در فضا می‌ كنند. کودکان نیز از زیر این‌ تخت ها استفاده‌های‌ گوناگون‌ می ‌كنند.

- در صورتی‌ كه‌ یك‌ اتاق‌ به‌ طور مشترك‌ متعلق به دو فرزند است بهتر است‌ فضای‌ اتاق‌ به‌ نحوی‌ تقسیم‌ شود كه‌ هر یك‌ از فرزندان‌ بخشی‌ را متعلق‌ به‌ خود بداند. این‌ كار با استفاده‌ از یك‌ پارتیشن‌ مشبك‌ چوبی‌ به‌ ارتفاع‌ حداكثر یك‌ و نیم‌ متر، قفسه‌های‌ قابل‌ انعطاف‌ اسباب‌بازی ها و یا كتابخانه‌ ی دو سویه‌ امكان ‌پذیر است.

- اگر هر یك‌ از دیوارهای‌ اتاق‌ به‌ یك‌ رنگ‌ درآید فضایی‌ شاد و جذاب، بدون‌ نیاز به‌ تزیینات‌ بسیار فراهم‌ می‌آید. رنگ های‌ زرد و سبز در كنار رنگ‌ سفید دیوارها علاوه‌ بر آنكه‌ باعث‌ جلوه‌ هرچه‌ بیشتر وسایل‌ اتاق‌ می‌شود، با روحیه‌ بالندگی‌ و سرزندگی‌ كودكان‌ نیز متناسب‌ است.

- از یك‌ نوع‌ پارچه‌ طرحدار برای‌ پرده‌ و روتختی‌ و... استفاده‌ كنید. همان‌ طرح‌ پارچه‌ برای‌ آباژور اتاق‌ كودكان‌ و قاب‌ عكس‌ هم‌ می‌ تواند استفاده‌ شود. اگر هنگام‌ تعویض‌ روتختی ، پرده‌ اتاق‌ نیازی‌ به‌ تعویض‌ ندارد از پارچه‌ جدید به‌ عنوان‌ والان‌ پرده‌ استفاده‌ نمایید و یا آن‌ را به‌ صورت‌ نواری‌ پایین‌ پرده‌ بدوزید؛ یا طرح های‌ آن‌ را روی‌ پرده‌ تكه‌ دوزی‌ كنید.

- پارچه‌های‌ ساده‌ رنگی‌ در كنار یكدیگر نسبت‌ به‌ پارچه‌های‌ طرح دار جذاب تر به‌ نظر می‌ رسند.

- در صورتی‌ كه‌ نقش‌ و تصویر خاصی‌ در وسایل‌ اتاق‌ كودك‌ وجود دارد آن‌ نقش‌ یا تصویر فانتزی‌ را در سایر قسمت های‌ اتاق‌ نظیر كمد و روبالشی‌ نیز استفاده‌ كنید.

- رنگ ‌آمیزی‌ مجدد قاب، دستگیره‌ كمدها و قفسه‌های‌ قدیمی‌ با چند رنگ‌ شاد ، راه‌ كم ‌هزینه ‌ای‌ برای‌ ایجاد تنوع‌ در فضای‌ مختص‌ كودكان‌ است.

- بعد از خرید وسایل‌ اتاق‌ كودك‌ با استفاده‌ از هارمونی های‌ تیره‌ - روشن‌ ، رنگ های‌ وسایل‌ در پرده، روتختی‌ و... تركیب‌ و تنوع‌ مجموعه‌ را با استفاده‌ از ذوق‌ خودتان‌ غنی‌ كنید. اگر وسایل‌ خریداری ‌شده‌ رنگ های‌ زنده‌ و شاد ندارند، خودتان‌ رنگ های‌ زرد ، قرمز و سبز و یا سایر رنگ های‌ شاد و غیر زننده‌ را مبنای‌ رنگ‌ آمیزی‌ سایر اجزای‌ اتاق‌ قرار دهید.

- از یك‌ كلاه‌ حصیری‌ به‌ صورت‌ وارونه‌ می ‌توان‌ لوستر فانتزی‌ و جالبی‌ برای‌ اتاق‌ بچه‌ ها درست‌ كرد.

- به‌ جای‌ پرده‌ می‌ توانید از حصیرهای‌ ریزبافت‌ آفتابگیر استفاده‌ كنید و سطح‌ آن‌ را نیز هماهنگ‌ با سایر قسمت های‌ اتاق‌ نقاشی‌ نمایید.

- رنگ‌ كردن‌ كارتن های‌ مقوایی‌ در ابعاد مختلف‌ و یا روكش ‌كردن‌ آنها با كاغذ كادو و نایلون های‌ فانتزی‌ محل های‌ مناسبی‌ را برای‌ خرده‌ ریزهای‌ كودكان‌ فراهم‌ می كند.

- استفاده‌ از رنگ های‌ شاد در دیوارهای‌ اتاق‌ همیشه‌ مطلوب‌ بچه‌هاست؛ شدت‌ رنگ‌ را با نظر كودكان‌ تأمین‌ كنید.

- به‌ جای‌ قفسه‌های‌ چوبی‌ می ‌توانید از قفسه‌های‌ فلزی‌ پیش ‌ساخته‌ رنگی‌ استفاده‌ كنید كه‌ قابل‌ تغییر نیز هستند و یا چند مكعب‌ چوبی‌ را جداگانه‌ بسازید و با رنگ های‌ متنوع‌ روی‌ هم‌ قرار دهید و هرچه‌ می‌خواهید بسازید. این‌ مكعب ها بهتر است‌ از دو طرف‌ خالی‌ باشند.
مهندس فاطمه عارفیان سایت تبیان


مسائلی كه در مورد اتاق كودك باید در نظر گرفته شود .

آماده كردن یك اتاق برای كودك نورسیده همیشه بخشی از لذت بچه دار شدن و توسعه یك خانواده است و تولد نوزاد همواره واقعه ای است كه دیگر اعضای خانواده چند ماه در انتظار آن بوده اند. والدین اغلب با عشق و علاقه فراوان اتاق اولین نوزاد خود را آماده می كنند و وسایل لازم برای آسایش و راحتی او را تدارك می بینند. اما در حقیقت نوزادان برای آسایش و زندگی راحت به وسایل و ابزار متعدد و بی شماری نیاز ندارند و اغلب نیازهای واقعی آنها به چند وسیله ابتدایی محدود می شود.

در تهیه و تدارك اتاق نوزاد یكی از مهم ترین نكاتی را كه باید همواره به خاطر داشته باشیم، رشد و تغییر بسیار سریع نوزادان و نیازهایشان است. از این رو هنگام برنامه ریزی برای دكوراسیون اتاق كودك از رنگ آمیزی و پوشش دیوارها و كف اتاق گرفته تا خرید وسایلی مانند تخت و كمد و از این قبیل چیزها ، باید این واقعیت را در نظر داشته باشیم كه اغلب وسایل نوزادان پیش از آنكه فرسوده شوند بی استفاده می شوند و نوزاد به دلیل رشد سریع و تغییرات محسوس در زمانی كمتر از یك سال قادر به استفاده از بسیاری از وسایل اولیه اش نخواهد بود. بنابراین در انتخاب وسایل و رنگ آمیزی اتاق نوزاد این سرعت را به خاطر داشته باشید و از رنگ هایی بهره بگیرید كه برای چند سال اولیه زندگی كودك مناسب باشند. همچنین وسایلی چون تخت و كمد را به گونه ای انتخاب كنید كه در چند سال آتی نیز قابل استفاده باشند. بسیاری از تختخواب هایی كه برای نوزادان ساخته می شوند قابل تغییر بوده و به راحتی به طول تختخواب اضافه می شود یا نرده های كنار تخت در این تختخواب ها امكان جدا شدن داشته و می توان به راحتی آنها را كنار گذاشت. به این ترتیب تخت جوابگوی نیاز كودك تا سنین ۸-۶ سالگی خواهد بود و والدین مجبور به صرف هزینه مجدد برای تغییر تخت پس از ۳ سال اول زندگی نیستند و یا كشوهایی كه از سطح رویشان می توان به عنوان جای تعویض لباس و پوشك نوزاد استفاده كرد در همه سنین به عنوان كشوهایی كه لوازم گوناگون كودك را در خود جای می دهند قابل استفاده هستند.

هنگام برنامه ریزی برای اتاق نوزاد به سیستم گرمایی و نورپردازی اتاق نیز توجه داشته باشید. دمای اتاق نوزاد باید همواره بین ۱۹ تا ۲۲ درجه سانتیگراد باشد. از این رو با توجه به امكانات منزل باید راهی ایمن برای تامین این دما در اتاق كودك در نظر گرفته شود.

نور مستقیم و درخشان برای نوزادان مناسب نیست. به همین دلیل برای تلطیف نور خورشید در روز از پرده های نازكی كه نور را از خود عبور داده اما از تندی آن می كاهند برای پنجره های اتاق نوزاد استفاده كنید و در شب برای تأمین نور اتاق از چراغ هایی كه نور را به سقف می تابانند برای ایجاد نور غیرمستقیم و كافی بهره بگیرید. نور اتاق كودك در طول شب نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا كه نوزادان اغلب در طول شب نیاز به تغذیه دارند و اتاق نوزاد باید در شب از میزانی از نور بهره مند باشد تا ضمن آنكه مادر را به انجام امور معمولی چون تغذیه كودك و یا تعویض پوشك او قادر می سازد موجب بیداری كامل و هوشیار شدن نوزاد نیز نشود. استفاده از كلیدهای تایمردار كه مقدار نور را تنظیم می كنند یكی از بهترین راه های پاسخگویی بر این نیاز است. در غیر این صورت می توان از چراغ خواب های كوچك نیز برای تأمین این مقدار نور سود برد.

برای پنجره های اتاق نوزاد بهتر است علاوه بر پرده اتاق یك آستری ضخیم نیز در نظر بگیرید تا در مواقع لزوم بتوانید اتاق را در طول روز نیز تاریك كنید.

اگرچه اولین انتخابی كه برای پوشش كف اتاق نوزاد به نظر می رسد یك پوشش نرم و راحت است اما باید این امر را نیز در نظر داشته باشیم كه ظرف چند ماه ، نوزاد ما تبدیل به كودك نوپایی می شود كه انواع مایعات و نوشیدنی ها و مواد غذایی گوناگون را به دست گرفته و بر روی زمین اتاق خواهد ریخت. بنابراین پوشش كف اتاق را از نوعی در نظر بگیرید كه ضمن نرمی و لطافت به راحتی تمیز شود.


نوزاد علاوه بر تختخواب اصلی ، اغلب به یك تخت چرخدار متحرك و كوچك و یا یك گهواره نیز نیاز دارد كه در ماه های اولیه تولد، در كنار تخت مادر قرار گرفته و این امكان را به مادر بدهد تا برای رسیدگی و مراقبت از نوزاد در طول شب مجبور به طی مسافت میان اتاق ها نباشد. پس از چند ماه اول ، زمانی كه دفعات بیدار شدن نوزاد در شب كاهش می یابد و مادر نیز توان از دست رفته را باز می یابد می توان نوزاد را به اتاق مخصوص و تختخواب اصلی اش انتقال داد.

چنانچه اتاق كودك جای كافی داشته باشد یك مبل یا صندلی راحت برای مادر در اتاق نوزاد در نظر بگیرید تا مادر جای راحتی برای نشستن هنگام شیردهی و مراقبت از نوزاد داشته باشد.


ضمن طراحی و برنامه ریزی برای دكوراسیون اتاق كودكان علاوه بر اموری كه ذكر شد توجه به ایمنی نیز نباید فراموش شود. همواره باید به وسایلی كه در دسترس نوزاد و یا كودك نوپا قرار دارند از قبیل آنچه از درون تخت برای كودك قابل دسترسی است دقت و توجه داشت. همچنین سطح كف اتاق نباید از مواد لیز و لغزنده باشد و پریزهای برق كه در ارتفاع كم نصب شده اند باید با استفاده از وسایل مخصوص موقتاً مسدود شوند.

تبیان ،منبع این صفحه : http://www.golestantalk.com
 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1388ساعت 16:30  توسط مامی  | 

نکات اولیه ای که درباره ی نوزادتان باید بدانید !

نوزاد خيلي كارها را مي تواند انجام بدهد

Ø          وقتي نوك پستان به دهانش نزديك شود مي تواند آنرا بكمد

Ø          مي تواند انگشت شما را در دستان خود بگيرد

Ø          مزه هاي شيرين و بوهاي خوش را تشخيص مي دهد

Ø          تماس جسماني، حرارت و لمس شدن را حس مي كند

Ø          وقتي گرسنه ميشود درد دارد و يا به آغوش شما نيازمند باشد گريه ميكند

Ø          مي تواند اطرافيان خود را بشناسد

و مهم تر از همه مي تواند درك كند و بفهمد

 

شيوه برخورد مناسب مادر با نوزاد

نوزادان از همان ابتدا معني محبت و توجه ديگران را مي فهمند. اگر كسي آنها را در آغوش بگيرد ساكت ميشوند. اگر به نوزاد توجه و محبت شود ياد مي گيرد كه همه چيز را دوست داشته باشد.

Ø          نوزاد را در زمان هايي كه بيدار است در آغوش بگيريد.

Ø          با نوزاد حرف بزنيد و نوازشش كنيد. اين كار براي او بسيار لذت بخش است. با اين كار او متوجه ميشود كه كسي در كنارش هست و به او توجه مي كند

Ø          به چشم هاي نوزاد نگاه كنيد. فاصله دقيق صورت او با شما بايد 40 – 30 سانت باشد

Ø          نوزاد را نوازش كنيد و او را ماساژ دهيد

Ø          مراقب چيزهايي كه نوزاد را ناراحت مي كند باشيد

Ø          هرگز نوزاد را دعوا نكنيد

Ø          نوزاد را هميشه دوست داشته باشيد

بايد با نوزاد به گونه اي رفتار كرد كه او را خوشحال و آرام نگه داشت نوزاد با ارتباط گرم و صميمي بهتر رشد مي كند.

 

بين فرزند دختر و پسر نبايد فرق گذاشته شود

Ø          اگر انجام كاري خوب است آن را بايد براي هر دو جنس انجام داد.

 

حواس پنج گانه نوزاد را تقويت كنيد. نوزاد از همان ابتدا آماده است تا دنيا را بشناسد. حواس پنج گانه او يعني شنوايي، بينايي، لامسه، چشايي، بويايي او كار مي كند و بايد كمك كرد تا اين حواس هر چه بهتر تقويت شوند و به كار گرفته شوند. 

تقويت حس شنوايي

Ø          با نوزاد حرف بزنيد، هر كاري را كه انجام مي دهيد با صداي بلند براي او بيان بكنيد

Ø          نوزادان را به شنيدن موسيقي عادت دهيد. موزيك ملايم پخش نماييد.

Ø          مراقب صداهاي ناخوشايند باشيد

Ø          اسباب بازي صدادار را در اختيار نوزاد قرار دهيد مثل جغجغه هايي كه به مچ دست نوزادوصل ميشوند.

Ø          همزمان كه مشغول انجام كارهاي روزمره تان هستيد در مورد كارهايي كه انجام مي دهيد به نوزاد توضيح دهيد. مثلاً اول ما بلوز را از سرت رد مي كنيم بعد به دست راست كمك مي كنيم تا از شكاف آستين رد بشه حالا نوبت دست چپه است كه از شكاف آستين رد بشه.

گفتن و تكرار اعمال روزمره توسط شما و شنيدن و دريافت اين اطلاعات توسط نوزاد باعث ميشود كه كودك ارتباط برقرار كردن و صحبت كردن را به خوبي ساختارهاي اساسي زبان بياموزد.

تقويت حس بينايي

Ø          در اطراف نوزاد اشياء راه راه – خال دار، شطرنجي و طرح دار زيادي را براي ديدن بگذاريد

Ø          براي گهواره و يا تخت او آويزهاي مختلف و اسباب بازيهاي با صورت خندان درست كنيد.

Ø          تماشاي حركت اشياء

Ø          نوزاد را با رنگ هاي مختلف آشنا كنيد

Ø          تخت و لباس نوزاد را از پارچه هايي با رنگ هاي شاد و زيبا درست كنيد

Ø          نصب يك آينه در تخت نوزاد

Ø          نشان دادن يك آكواريوم حاوي ماهي هاي رنگارنگ

 

تقويت حس لامسه

نوزاد را به آرامي ماساژ دهيد. تمام اندام نوزاد را هر روز به آرامي نوازش كنيد.

نوزاد را قنداق نكنيد. نوزاد از طريق دست و پا زدن و حركت كردن فعاليت مي كند. با قنداق كردن هم جلوي حركت هاي فعال او گرفته ميشود و هم حس لامسه او دچار مشكل مي شود. نوزادي كه نتواند خوب حركت كند مراحل ديگر رشد را به سختي مي گذراند.

موقع خواب مي توان نوزاد را با پارچه اي سبك پيچيد. اين كار خواب نوزاد را راحت تر ميكند. اما دست ها بايد آزاد باشد و پاها نيز بتواند حركت كند. اين كار به معني قنداق نوزاد نيست. هرگز دست و پاي نوزاد را محكم در قنداق نپيچيد.

 

تقويت حس چشايي

Ø          نوزاد با يك علاقه و ميل شديد به مزه شيرين بدنيا مي آيد و مزه شيرين شيرمادر يا شيرخشك را به ساير غذاها ترجيح مي دهد.

Ø          علاقمند نبودن نوزاد به مزه تلخ مي تواند سبب حفاظت نوزاد در مقابل بلع مواد مضر باشد. حس لامسه و حس چشايي نوزاد با همكاري همديگر به نوزاد كمك مي كنند تا جهان اطرافش را كشف كند و به ماهيت اشيا موجود در اطراف خود پي ببرد.

Ø          يك چيز جديد را به دست كودكتان بدهيد و در كناري بايستيد و به عكس العمل هاي او نگاه كنيد در ابتدا كودك به آن شي ء نگاه مي كند و به آن زل مي زند بعد آن را لمس مي كند و سپس آن را وارد دهانش ميكند. گذاشتن اشياء به دهان سرنخ هاي اساسي و مهمي را درباره جنس، شكل، اندازه به كودك مي دهد. هر چند وقت يكبار اسباب بازيها را بشوييد.

 

با نوزاد بازي كنيد

Ø          نوزاد از اينكه با او بازي كنيد لذت مي برد.

Ø          تقليد صداهاي مختلف، تغيير دادن چهره، تحريك اندام كودك، حرف زدن و حركت دادن او انواع بازي هايي است كه نوزاد دوست دارد.

Ø          اگر به نوزاد توجه كنيد متوجه مي شويد كه چه وقت به بازي نياز دارد و چه نوع بازي را دوست دارد.

 

در تهيه اسباب بازي به نكته هاي زير توجه كنيد:

Ø          اسباب بازيهايي را تهيه كنيد كه شكستني نباشد

Ø          اسباب بازيها خيلي ريز و كوچك نباشد

Ø          اسباب بازي را هر چند وقت يكبار بشوئيد.

 

و اما شما مادر گرامي

تجديد قوا و دوران نقاهت مادر

كارهايي كه براي تجديد قوا مي توانيد انجام دهيد:

Ø          دوش گرفتن

Ø          ورزش كردن: رفتن به پياده روي و قدم زدن در هواي تازه مي تواند نتايج حيرت انگيزي در بهبودي شما و بالا رفتن اعتماد به نفس تان داشته باشد. به همراه نوزادتان به پياده روي طولاني برويد يا اينكه به حياط و يا حياط خلوت رفته و برروي پتويي دراز بكشيد و ماهيچه هاي دست و پاهايتان را بكشيد و عضلاتتان را سفت و شل نماييد.

 

خشم و ناراحتي خودتان را بيرون بريزيد:

Ø          كتاب و مجله هايي كه در مورد نگهداري و مراقبت از نوزاد و سلامت مادر مي باشد بخوانيد.

Ø          بيرون ريختن احساس و عواطف و تقسيم آن با كساني مانند خودتان مي تواند بسيار مفيد باشد.

Ø          بطور هفتگي با مادران قرار بگذاريد و در مورد مشكلات و تجاربتان با همديگر صحبت نمائيد.

 

به خودتان برسيد و از خودتان غافل نشويد.

Ø          كودك را به پدرش بسپاريد و به كارها و فعاليتها و به كارها و فعاليتهاي مورد علاقه خود بپردازيد.

Ø          عطر زدن به خودتان، شركت كردن در استخر و شنا عمومي مي تواند باعث نيرو بخشيدن و تجديد قواي روح و روان شما شود.

 

آنچه بايد مادر بداند:

Ø          اتاق نوزاد – لوازم نوزاد، حمام كردن، لباس پوشيدن، عمل دفع نوزاد، خوابيدن نوزاد. وزن كردن، كنترل درجه حرارت و مراقبت از پوست و تغذيه نوزاد

 

اتاق نوزاد

يك خانه خوب و ايده آل خانه اي است كه داراي:

Ø          سيستم آب و فاضلاب بهداشتي باشد

Ø          نوركافي داشته باشد

Ø          ديوار اتاقها به آساني تميز شود

Ø          داراي رنگ روشن باشد

Ø          حرارت، تهويه و رطوبت كافي داشته باشد.

درجه حرارت اتاق در روز 23-21 درجه سانتي گراد و در شب 3/18 – 5/15 سانتي گراد باشد. رطوبت نسبي 55 درصد باشد.

در زمستان بايد براي پيشگيري از كم شدن رطوبت اتاق از بخور، گذاشتن آب داخل كمتري روي چراغ مي توان استفاده نمود. اگر بخار در داخل پنجره اتاق در روز سرد مشاهده شود رطوبت كافي است.

 

لوازم اتاق نوزاد

قسمتي از لذت خوشامدگويي براي ورود بچه آماده كردن فضاي زندگي براي عضو كوچك و جديد زندگي مي باشد.

والدين گرامي اگر خواهان خريد وسايل جديد باشيد و يا به فكر تعمير و نوكردن وسايل هستيد اين ليست به شما كمك مي كند تا به چيزهايي كه باعث مجذوب شدن نوزادتان ميشود آگاه شويد.

لوازم اتاق نوزاد شامل:

Ø          لوازم بايد ساده، بادوام و به آساني قابل تميز شدن باشد

Ø          تشك نوزاد بايد محكم باشد نه سفت

Ø          پوشش تشك از جنس ضد آب و به اندازه اي بزرگ باشد كه كاملاً زبر و تمام سطح تشك را بپوشاند.

Ø          ملحفه بزرگ كه تمام تشك را بپوشاند

Ø          پتوي نوزاد كه از جنس پنبه يا پشم و يا مخلوطي از هر دو باشد.

Ø          تا زمانيكه نوزاد بزرگ شد نبايد زير سرش بالش گذاشت زيرا شيرخوار وقتي به شكم مي خوابد و صورت را در بالش فرو مي برد خطر خفگي او را تهديد مي نمايد.

Ø          يك قفسه كوچك كشودار براي لباس و لوازم شخصي نوزاد

Ø          تخت نوزاد داراي ميله هاي نزديك همديگر و لبه هاي آن به اندازه كافي بلند باشد.

Ø          وان مخصوص حمام نوزاد

Ø          سطل كهنه كه بهتر است درب آن با پا باز شود.

Ø          دستگاه بخور

Ø          صندلي نوزاد

Ø          ميز مخصوص تعويض كهنه

Ø          دماسنج براي اندازه گيري دماي اتاق

  

حمام كردن نوزاد

Ø          بعد از افتادن بند ناف مي توانيد روي يك صندلي راحت بنشينيد و كودك را روي پايتان حمام كنيد. زمانيكه هنوز بندناف خشك نشده و نيفتاده است شما مي توانيد يك در ميان نوزاد را حمام كنيد.

Ø          براي چند هفته اول مراقب بندناف باشيد. بعد از حمام كردن نوزاد لازم نيست ناف را با ناف بند ببنديد بايد هميشه خشك نگهداريد.

Ø          درجه حرارت اتاق در موقع حمام كردن بايستي بين 26-23 باشد اگر از وان استفاده ميشود درجه حرارت را مي توان با دماسنج و يا توسط آرنج خودتان تنظيم كرد.

Ø          چشم، بيني، گوش جهت جلوگيري از هرگونه آسيب احتياج به توجه خاصي دارد.

Ø          چين هاي بدن مثل كشاله ران، زير بغل، گردن بايد با دقت و بطور كامل تميز شود.

Ø          در صورتيكه سرنوزاد كبره بسته يا پوسته پوسته شده است لازم است شب با روغن زيتون آن محل را چرب نمائيد و صبح آن را شامپو كنيد.

Ø          بعد از حمام كردن كمي پماد A+D به پوست كودك بماليد تا از ادرار سوختگي در حساسيت هاي دوران نوزادي پوست كودك حفاظت كند.

 

روش حمام كردن

Ø          آب تميز و گرم درون وان بريزيد و درجه حرارت آن بين 26-23 درجه نگهداريد.

Ø          لباسهاي كودك را در آوريد و پتويي دور بدن آن بپيچيد.

Ø          ابتدا چشم و صورت نوزاد را بشوئيد براي جلوگيري از عفونت چشم ها، هر يك چشم ها را با يك گلوله پنبه تميز كه در آب جوشيده خيس شده است از گوشه چشم بطرف خارج بشوييد. براي شستن صورت نوزاد نيز از يك يا چند عدد گلوله پنبه استفاده نمائيد.

Ø          سر نوزاد را با شامپوي ملايم به شكل دايره بشوييد سپس با كتري يا پارچه اي كه آب نيمه گرم دارد با ملايمت به سرنوزاد بريزيد و كف ها را از او دور كنيد و با حوله نرمي كاملاً سر نوزاد را خشك نماييد.

Ø          پتو را از تن او دور كنيد و در حاليكه با دست چپ سر او را و با دست راست پاهاي او را نگه داشته و در بغل گرفته ايد او را بلند كنيد و داخل لگن قرار دهيد.

Ø          در هنگام شستشوي بدن نوزاد با او صحبت كنيد.

Ø          پس از شستن بدن، او را از آب بيرون بياوريد و پتويي دور او بگيريد و در حاليكه او را در آغوش گرفته ايد بدن او را با حوله نرمي خشك كنيد.

 

لباس پوشيدن

Ø          امروزه به نوزاد كمتر لباس مي پوشانند زيرا منازل در زمستان به راحتي با امكاناتي كه در دسترس است گرم ميشود و در تابستان از پوشش كم استفاده ميشود چون نوزاد راحتر است. لباس نوزاد بايد نرم بوده و حساسيت زا نباشد. راحت و آزاد باشد. مناسب هواي فصل باشد.

Ø          براي مثال: دور گردن گره نداشته باشد كه باعث خفگي شود.

Ø          از دكمه استفاده نشود.

Ø          از پيراهني كه در پشت گره زده شود مورد استفاده قرار گيرد.

Ø          جورابهاي ساق كوتاه يا بلند زماني استفاده شود كه پاهاي نوزاد سرد باشد.

 

وسايل مورد نياز براي تعويض پوشك نوزاد

Ø          يك مكان براي تعويض پوشك كه مي تواند يك ميز و يا زيرانداز نرم باشد.

Ø          يك زيرانداز پلاستيكي براي پوشاندن سطح مكان تعويض

Ø          كهنه هاي يكبار مصرف براي پاك كردن و خشك كردن كودك بعد از مدفوع كردن

Ø          اگر كودك شما به حساسيت پوستي مبتلا مي باشد بهتر است قبل از ماليدن كرم به بدن كودك به كمك يك پارچه نخي سطح پوست كودك را كاملاً خشك كنيد.

Ø          پنبه هاي توپي شكل براي پاك كردن

Ø          آب گرم (سعي كنيد هر شب فلاسك را با آب گرم پر كنيد تا هميشه در طول روز به آساني به آب گرم دسترسي داشته باشيد)

Ø          پماد سوختگي

Ø          يك دست لباس اضافي

Ø          يك ظرف يا سطل با در محكم و سفت براي نگهداري پوشك

 

عمل دفع نوزاد

نوزاداني كه توسط شيرمادر تغذيه مي شوند روزانه چندين بار عمل دفع را انجام مي دهند كه مدفوع آنها نرم و روان مي باشد و به شكل خردل دانه دار و دون دون مي باشد. مدفوع نوزاداني كه شيرخشك مي خورند سفت تر و رنگ آن قهوه اي مايل به زرد و يا سبز مي باشد.

اگر نوزاد شما يك يا دو روز هيچ مدفوعي دفع نكرد البته به شرط آنكه شكم بچه سفت نباشد و بچه هم شاد و سرحال باشد در اين صورت نبايد نگران شويد.

در صورتيكه مدفوع نوزادتان سفت و يا خيلي خشك باشد و يا به مقدار قابل ملاحظه اي خون و ماده لزج يا آب وجود داشته باشد بايد با پزشك متخصص اطفال تماس بگيريد.

  

ادرار نوزادان

نوزادان مي توانند هر ساعت پوشك خود را خيس كنند و يا اينكه بعضي ديگر فقط چهاربار در طول روز پوشك خود را خيس مي كنند و اين مقدار ادرار كردن طبيعي است.

حدوداً انتظار تعويض پوشك خيس را در طول روز و يا 8-6 كهنه پارچه اي داشته باشيد.

در چند روز اول تولد ادرار نوزادتان كمرنگ و رنگ پريده مي باشد و به تدريج زردتر و تيره تر و غليظ تر ميشود و ممكن است لكه مايل به صورتي در پوشك ديده شود كه در طول چند روز جاي نگراني نيست اما اگر بعد از چند روز شما رگه هاي خون واقعي را در ادرار يا مدفوع مشاهده كرديد فوراً به پزشك مراجعه نماييد.

 

ادرار سوختگي

تقريباً همه بچه ها حداقل يكبار هم كه شده دچار ادرار سوختگي مي شوند. معمولاً زماني شروع ميشود كه شيرخوار شروع به خوردن غذاي جامد مي كند.

لكه ها و خطوط قرمز رنگ و برآمدگي هاي برجسته و ورم كرده در ناحيه پوشيده شده با پوشك هشدار لازم را به شما خواهد داد.

براي پيشگيري بهتر است كه در هر بار تعويض پوشك بخصوص پس از هر بار مدفوع كردن ناحيه پوشك شيرخوار را تميز كرده و بشوئيد. بايد از تميز بودن و خشك بودن قسمت باسن و رانهاي شيرخوار و چين هاي بدن نوزاد مطمئن شويد.

اگر شما مي خواهيد تا شيرخوار آرام و راحت شود مي توانيد به مدت چند دقيقه شيرخوار را درون وان شستشو بنشانيد. بعد از شستن در آب يا تميز كردن به كمك آب يا دستمال مرطوب كمي پماد روي پوست شيرخوار بماليد. در ضمن پوشك را كمي شل تر و راحتر ببنديد و زود به زود پوشك نوزاد را عوض نماييد.

 

خوابيدن و آرامش نوزاد

نوزاد در روزهاي اول بيشتر مي خوابد. پس از دوهفته خواب نوزاد بين 18-16 ساعت در شبانه روز ميشود

Ø          جاي خواب نوزاد نبايد در معرض مستقيم نور خورشيد و يا جريان هوا باشد.

Ø          جاي خواب نوزاد نبايد خيلي نرم و يا سفت باشد

Ø          بالش نوزاد بسيار نازك و كم حجم باشد

Ø          نوزاد را روي شكم نخوابانيد بهترين شيوه به پهلو قرار دادن اوست

 

روش هايي موثر براي آرامش دادن به نوزاد

Ø          صداها مي توانند آرامبخش باشند. صداهاي ثابت و يكسان و تكرار شونده مثل جارو برقي، پنكه، آب در جريان (همه اينها شبيه صداهاي داخل رحم مي باشند)

Ø          قدم زدن و پياده روي در بيرون از منزل در هواي آزاد

Ø          سوار شدن به اتومبيل – صداي قطعات مختلف ايجاد آرامش در كودك مي كند به طوريكه اغلب كودكان در ماشين بخواب مي روند.

Ø          حركت و تكان خوردن يك تاب

Ø          حمام كردن

Ø          تكان دادن ملايم و نوازش كردن

 

آيا من بايد بگذارم تا كودكم گريه كند؟

Ø          در ماههاي اول تولد خيلي مهم است كه هر چه سريعتر نسبت به گريه بچه از خود واكنش نشان بدهيد اين عكس العمل نه تنها بچه را لوس نميكند باعث اطمينان خاطر و احساس امنيت بچه ميشود.

Ø          در بچه هايي كه در موقع گريه كردن به سرعت در آغوش گرفته شده اند احتمال آنكه در يك سالگي كمتر گريه كنند بيشتر است.

Ø          نوزاد زماني گريه مي كند كه واقعاً به چيزي نياز داشته با آن اهميت دهيد.

Ø          گريه تنها زباني است كه يك نوزاد مي تواند به كمك آن حرف بزند.

 

عوامل زير باعث گريه نوزاد مي شود:

Ø          گرسنگي

Ø          خيس كردن پوشك

Ø          نفخ شكم

Ø          خستگي

Ø          درد

Ø          تحريكات و هيجانات محيط مثل نور شديد، سر و صدا زياد

Ø          خيلي سرد و يا خيلي گرم شدن نوزاد

 

درجه حرارت

حرارت اتاق را تنظيم كنيد – هواي سرد موجب ميشود كه كودك انرژي خود را صرف گرم نگهداشتن بدن خود كند. در حاليكه اين انرژي بايد براي رشد او صرف شود.

وقتي كودكي سردش است بي قراري مي كند و تندتر از معمول نفس مي كشد. سرماي بيش از حد موجب مرگ نوزاد ميشود.

بجاي اينكه لباس زيادي به تن نوزاد كنيد بهتر است هواي اتاق را تنظيم كنيد. حرارت     26-23 درجه سانتي گراد بسيار مناسب است.

در گرماي زياد كودك زياد عرق مي كند و آب بدنش كم ميشود در اين حالت بايد شير بيشتري به نوزاد داد.

 

تغذيه نوزاد

شير مادر به تنهايي بهترين غذا و نوشيدني تا پايان شش ماهگي است.

از پانزده روزگي به بعد نياز است به نوزاد قطره ويتامين A-D خورانيد. در زمان شيردادن به چشم هاي نوزاد نگاه كنيد و با لبخند و آرامش و محبت با او حرف بزنيد.

 

براي شيردادن به نكته هاي زير توجه كنيد:

Ø          نوزاد را بلافاصله پس از تولد شيردهيد

Ø          شيراوليه يا آغوز سرشار از مواد مغذي و ايمني بخش است

Ø          همه مادران مي توانند به نوزاد خود شيردهند

Ø          ميزان شير هيچ ارتباطي با اندازه پستان او ندارد

Ø          هر چقدر نوزاد بيشتر پستان را بمكد شير بيشتري توليد ميشود

Ø          نوزاد را به گونه اي در آغوش بگيريد كه هيچ نوع مانعي بين او و سينه شما نباشد.

Ø          در ابتدا نوك پستان را كنار لب او قرار دهيد. با اين كار نوزاد پستان را به دهان مي گيرد. پس تمامي نوك پستان و بخشي از هاله اطراف آن را در دهان او قرار دهيد. اين كار عمل مكيدن را راحتر مي كند.

والدين گرامي

اگر كودكتان را دوست داريد واكسنهايش را به موقع تزريق نماييد.

وزن نوزاد مهم ترين معيار براي كافي بودن شير مارد و اطمينان از تندرستي اوست. لذا براي اطمينان از وزن گيري كودكتان به مراكز درماني مراجعه نماييد.

 

علائم خطر در نوزاد

Ø          كاهش قدرت مكيدن

Ø          تشنج

Ø          استفراغ مكرر

Ø          ناله كردن

Ø          بي قراري، تحريك پذيري

Ø          برآمدگي ملاج

Ø          عدم دفع مدفوع و ادرار در روز اول زندگيژ

Ø          رنگ پريدگي شديد يا كبودي

Ø          زردي 24 ساعت اول

Ø          قرمزي، گرمي و تورم يا بزرگي پستان نوزاد

Ø          درجه حرارت بالا يا درجه حرارت پائين

منبع: کلیک کنید

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1388ساعت 15:34  توسط مامی  | 

کمک به رشد ذهنی کودک تا دو سالگی!

رشد ذهني نوزاد تا شش هفتگي :

كودك از بدو تولد شروع به فهميدن مي كند . روز اول گوش مي كند روز سوم وقتي كه با او صحبت مي كنيد گوش مي دهد و واكنش نشان مي دهد. روز نهم چشمانش به سمت صدا حركت مي كند.روز چهاردهم مادر خود را مي شناسد.روز هيجدهم صدا در مي آورد و روز بيست وچهارم با شنيدن صداي مادر دهان خود را تغيير شكل مي دهد.براي پرورش رشد ذهني كودك در اين مرحله به نكات ذيل توجه داشته باشيد :

 1. كودك از فاصله 25 سانتي متري قادر به ديدن اشياء رنگي مي باشد .بنابراين اشياء رنگي يا انگشتان خود را درهمين فاصله براي او تكان دهيد .
 2. سعي كنيد كودك تمام علايم و حركات را ببيند .
 3. حواس كودك را تحريك كنيد .
 4. با كودك صحبت كنيد و براي او آواز بخوانيد .

تقويت رشد ذهني كودك در 4 هفتگي :

در اين هفته كودك حركات صحبت كردن را مي فهمد و دهانش را به تقليد از صداي مادر باز و بسته مي كند . عكس العمل او با توجه به آهنگ صداي مادر متفاوت است اگر با آرامش با او صحبت كنيد ساكت مي شود و اگر با خشونت با او صحبت كنيد دچار اضطراب مي شود .براي تقويت رشد ذهني كودك دراين مرحله به نكات ذيل توجه داشته باشيد :

 1. با صداي موزون و آهنگين با كودك صحبت كنيد .
 2. براي او لالايي بخوانيد .
 3. او را در آغوش بگيريد و آرام تكان دهيد .

رشد ذهني كودك در شش هفتگي :

در اين مرحله وقتي با او صحبت مي كنيد لبخند مي زند و صداهاي كوتاه و حلقي از خود در مي آورد و سرش راتكان مي دهد .براي تقويت حافظه او به نكات ذيل توجه داشته باشيد :

 1. براي جلب توجه كودك اسباب بازي را به حوزه ديد او نزديك و دور كنيد .
 2. هنگام در آغوش گرفتن كودك چهره خندان وشاداب خود را حفظ كنيد .
 3. تماس چشمي خود را با كودك حفظ كنيد .
 4. از جهات مختلف با او صحبت كنيد تا صداها را از جهات مختلف بشنود .

رشد ذهني كودك از 8 هفتگي تا16 هفتگي :

دراين مرحله كودك به اشيا مختلف خيره مي شود وبا نگاه كردن در جهت صداها و حركات به محيط اطراف خود توجه نشان مي دهد . براي تقويت حافظه كودك به نكات ذيل توجه داشته باشيد :

 1. با گذاشتن بالش در پشت كودك او را به حالت نيمه نشسته قرار دهيد تا بتواند به اطراف خود بهتر توجه كند.
 2. در اطراف كودك اسباب بازي هاي كوچك و متنوع با رنگهاي روشن قرار دهيد .
 3. شعرهاي كودكانه براي او بخوانيد .
 4. دستهايش را به او نشان دهيد .

رشد ذهني كودك در 12 هفتگي :

دراين مرحله وقتي با او صحبت مي كنيد خوشحالي و هيجان خود را با لبخند زدن و جيغ زدن وتكان دادن بدن و سر خود ابراز مي كند.براي تقويت حافظه كودك به نكات ذيل توجه كنيد :

 1. شادي خود را به او نشان دهيد .
 2. اسباب بازيهاي كوچك با وزنهاي مختلف و جنسهاي مختلف را براي تمرين گرفتن و لمس كردن به او بدهيد .
 3. شعرهاي كودكانه را با زبان كودكانه براي او بخوانيد .
 4. از بازيهاي جسماني ساده مانند تكانهاي ملايم ، خم كردن زانو و كشيدن آرام دستهاي او استفاده كنيد.

رشد ذهني كودك در 16 هفتگي :

دراين مرحله كودك اشيا و مكانهاي آشنا را مي شناسد و كارهاي هميشگي را درك مي كند . او با ديدن سينه مادر و يا بطري شير هيجان زده مي شود و به اسباب بازيهاي جديد ، افراد جديد و حسهاي جديد علاقمند مي شود.براي تقويت حافظه كودك به نكات ذيل توجه كنيد :

 1. حس كنجكاوي او را ارضاء كنيد .
 2. براي تقويت حس كنجكاوي و تقويت احساس او درباره آنچه كه او مي بيند و احساس مي كند، صحبت كنيد .
 3. از اسباب بازيهاي متنوع با شكلها و جنسهاي مختلف استفاده كرده در اختيار او قرار دهيد، زيرا اسباب بازيها مسايل مختلفي را به كودك مي آموزد .
 4. بهتر است اسباب بازيها صدادار باشد .

رشد ذهني كودك در 20 هفتگي:

در اين مرحله از رشد ذهني ، كودك ، بازي كردن از جمله آب بازي در حمام را دوست دارد .هنگام نگاه كردن در آينه لبخند مي زند و سر را بطرف صدا مي گرداند و اشياء را نوازش مي كند ، دست و پاهايش را براي جلب توجه تكان مي دهد.راههاي كمك به تقويت رشد ذهني كودك :

 1. براي اينكه كودك بياموزد كه به خواستهايش پاسخ داده مي شود ، هنگاميكه سعي مي كند، توجهتان را جلب كند ، با ايجاد صدا و ارتباط چشمي و حركت كردن بطرف او پاسخ دهيد .
 2. افراد غريبه را به كودك معرفي كنيد.
 3. او را هميشه به اسم صدا كنيد .
 4. با او بازي كنيد .
 5. همرا با كودك بخنديد .
 6. كودك از بازيهايي مانند دالي كردن لذت مي برد .

رشد ذهني كودك در 24 هفتگي :

در اين مرحله از رشد ذهني ، كودك باشنيدن صداي پا هيجان زده مي شود ، با تصوير خود در آينه صحبت مي كند و با دهانش حباب توليد مي كند ، از ديدن غريبه ها خجالت مي كشد و گاهي از خود ترس نشان مي دهد و از مزه بعضي غذاها بدش مي آيد .راههاي كمك به تقويت رشد ذهني كودك :

 1. كودك در اين مرحله براي اينكه بغلش كنيد دستهايش را بطرف شما دراز مي كند ، با آغوش باز به سوي او برويد و اسم او را صدا بزنيد و نشان دهيد كه داريد بطرفش مي آييد .
 2. بازيهاي بده بستاني انجام دهيد از قبيل دادن اشيا به كودك و پس گرفتن آن
 3. در كارهاي مختلف در جهت كمك به اراده ايجاد و تغيير اشيا مانندهل دادن توپ (و آموزش اينكه توپ مي غلتد ) با كودك همكاري كنيد .
 4. رفتارهايي را كه براي جلب توجه انجام مي دهد با پاسخ دادن تقويت كنيد .

رشد ذهني كودك در 28 هفتگي :

در اين مرحله او مي تواند شروع به مكالمه كند و نام خود را مي داند ، در مورد خوردن غذا استقلال نشان مي دهد . كودك در اين مرحله هر كاري را مي بيند منتظر تكرار آن مي ماند و شروع به تقليد كارهاي ساده مي كند .راههاي كمك به تقويت رشد ذهني كودك :

 1. غذاهايي را كه كودك مي تواند با انگشت بخورد آماده كنيد با اين روش كودك به غذا خوردن مستقل تشويق مي شود .
 2. آينه را مقابل صورت كودك نگاه داريد و اسم او را صدا بزنيد تا تصوري از خود داشته باشد .
 3. حس خود آگاهي كودك را تقويت كنيد .
 4. نام او را بلند صدا بزنيد .

رشد ذهني كودك در 32 هفتگي :

دراين مرحله كودك اراده و تصميم خود را بروز مي دهد . به عنوان مثال بطرف اشيايي كه خارج از دسترس است مي رود و شروع به درك كلمات مي كند و مي داند كلمه نه يعني چه . كودك علاقه زيادي به بازي با اسباب بازيهايش دارد و بر روي اسباب بازيهايش تمركز حاصل مي كند و به دنبال اسباب بازي كه انداخته است مي گردد .

راههاي تقويت رشد ذهني كودك :

 1. كودك به آب بازي علاقه زيادي دارد. ظرفي را به كودك بدهيد كه در آن آب بريزد و خالي كند.
 2. براي تقويت حس استقلال در كودك اجازه بدهيد كه كودك خودش غذا بخورد .
 3. اسباب بازيهاي كودك را كمي دور از دسترس قرار دهيد و هر زمان آنها را خواست در اختيارش بگذاريد .

رشد ذهني كودك در 36هفتگي :

در اين مرحله وقتي صدايش مي زنيد رويش را برمي گرداند و دستهايش را براي شستن دراز مي كند تا شسته شود ولي از ليف حمام دلخور است . بازيها و شعرهاي آشنا را مي شناسد. كودك در قسمتهاي مناسب مي خندد و قادر به پيش بيني حركات است .راههاي تقويت رشد ذهني كودك در اين مرحله:

 1. براي كودك مفهوم زندگي ، كارهاي روزمره را با تاكيد به كودك يادآوري كنيد مثلا الان وقت غذا خوردن است ، الان وقت خواب است .
 2. اسباب بازيهاي صدادار تهيه كنيد و با وسايل بي خطر منزل اجازه دهيد كه كودك بازي كند .
 3. كارهاي روزمره را به دقت براي كودك شرح دهيد.

رشد ذهني كودك در40 هفتگي :

كودك در حال آشنا شدن با كارهاي روزمره است.مثلا پاهايش را براي پوشيدن جوراب جلو مي آورد، باي باي مي كند .اگر بپرسيد بابا كجاست ؟ به دنبال پدرش مي گردد . بعضي اشعار كودكانه را مي شناسد و حالا او ميداند كه عروسك چيست و آنرا نوازش مي كند. راههاي تقويت حافظه كودك :

 1. اسباب بازيهاي صدادار مانند جغجغه در اختيار او بگذاريد.
 2. يك عروسك نرم در اختيار او قرار دهيد و نحوه پوشاندن و درآوردن لباس را به او نشان دهيد .
 3. بازيهاي انداختن و برداشتن اشيا، قايم باشك بازي با اسباب بازي ( براي تقويت حافظه او) و دالي بازي را انجام دهيد .
 4. گذاشتن اشيا را در داخل ظروف و خارج كردن آنرا به كودك نشان دهيد .

رشدذهني كودك در44 هفتگي :

كودك در اين مرحله شكلهاي كتاب را نشان مي دهد ولي روي آنها زياد تمركز نمي كند . اسباب بازيهاي خود را دايم پرت مي كند و به دنبال آنها مي گردد . با اين روش مفهوم داخل و خارج و اينجا و آنجا را مي فهمد .راههاي كمك به تقويت حافظه كودك :

 1. كتابهاي مختلف رابراي كودك بخوانيد .
 2. ميزان تمركز كودك را با قصه گويي در مورد شيئي كه به آن نگاه مي كند افزايش دهيد .
 3. بازي دس دسي را انجام دهيد و دست زدن را به كودك ياد بدهيد .
 4. رابطه علت و معلول را به اونشان بدهيد مثلا ستوني از مكعبها را واژگون كنيد وبگوييد همشون مي افتند .
 5. دست كودك را بگيريد و به اشكال كتاب اشاره كنيد و نام آنها را تكرار كنيد.

رشدذهني كودك در 48 هفتگي :

كودك علاقه شديدي به كتابها و اشكال موجود در كتاب دارد و دوست دارد كه به شكلهاي موجود در كتابها اشاره شود . كودك نام خود را تكرار مي كند او علاقه شديدي به شوخي كردن دارد و به خاطر خنده حاضر است تكرار حقه هايي كه شما را مي خنداند انجام دهد و قادر است با تكان دادن سر ، نه بگويد.راههاي كمك به تقويت رشد ذهني كودك :

 1. كارهاي كه كودك قادر به تقليد آنها است انجام دهيد.
 2. نام اشياء و قسمتهاي بدن كودك را تكرار كنيد .
 3. براي ارتباط كودك با دنياي خودش كارهاي روزمره را تكرار كنيد .
 4. داستانهاي مختلف براي كودك بگوييد .

رشد ذهني كودك در يك سالگي :

كودك مي تواند احساسات خود را به نمايش بگذارد و بوسيدن را خوب درك مي كند . او مي تواند اسباب بازي خود را بلند كند و به مادر بدهد . او مي تواند دو يا سه كلمه با معني به زبان بياورد و ممكن است شكلي را دركتاب بشناسد و به آن اشاره كند . او شروع به فهم پرسشهاي ساده مي كند.راههاي تقويت حافظه كودك :

 1. براي تحريك قوه تخيل كودك براي او داستانهاي كوتاه بخوانيد .
 2. ابرازمحبت او را با نوازش كردن عروسك ، و يا در آغوش گرفتن يا با بوسيدن تقويت كنيد.
 3. داستانهاي مربوط به حيوانات و بچه هاي آنها براي كودك لذت بخش است .
 4. كمك كنيد تا با صداي جانوران آشنا شود.

رشد ذهني كودك در 15ماهگي :

دراين مرحله از رشد ذهني كودك قادر است كه اجزاي بدن خود و اشيا داخل كتاب را بشناسد و صداي حيوانات را در بياورد . قادر به حمل اشيا ساده است و مي تواند لباسهايش را درآورد.راههاي تقويت حافظه كودك :

 1. او را تشويق كنيد تا در انجام دادن كارهاي ساده و كوچك روزانه مثل مرتب كردن و گذاشتن وسايل در جايشان به شما كمك كند .
 2. براي ساختن جمله هاي ساده به كودك كمك كنيد.
 3. آشنا كردن كودك بامفهوم مالكيت مثل اين ماشين مال منه ، اون توپ تويه
 4. احساس موفقيت را در كودك تقويت كنيد .
 5. احساس غرور را در كودك تقويت كنيد .

رشد ذهني كودك در18 ماهگي :

در اين مرحله از رشد ذهني اگر نام اشياء را ببريم كودك به آنها اشاره مي كند و تلاش مي كند كه كارهاي ساده روزمره را انجام دهد . و از كارهاي بزرگتر تقليد كند .راههاي تقويت قوه ذهني كودك :

 1. رشد زباني كودك به حافظه و ادراك كودك بستگي دارد . مي‌توانيم از طريق تكرار يادگيري كودك را تشويق كنيم .
 2. با كودك زياد صحبت كنيم .
 3. ضماير ملكي را به كودك بياموزيم مثل دستمو بگير ، دستتو بده .

رشد ذهني كودك در 21ماهگي :

كودك قادر است كه درخواست غذا ، نوشيدني ، اسباب بازي و رفتن به دستشويي را بكند و كارهاي ساده را مي تواند انجام دهد وكم كم قادر به درك درخواستهاي پيچيده مي باشد گاهي براي جلب توجه دست مادر را مي گيرد.راههاي تقويت حافظه كودك :

 1. خصوصيات هرچيزي رابراي او شرح دهيد .مثلا پتو نرم است ، پرنده پرواز مي كند .
 2. با رنگهاي اشياء او را آشنا سازيد .
 3. اعداد را با انگشتان خود به او نشان دهيد و سپس از انگشتان كودك استفاده كنيد .
 4. كلمات متضاد مثل زبر و نرم ، گرم و سرد را به او بياموزيم .
 5. خواص اشيا را به كودك بگوييم مثلا اگر شيئي سفت است به او بگو ييم اين اسباب بازي سفت است .

رشد ذهني كودك در دو سالگي :

كودك بسياري از نامها و اشيا را در ذهن خود جاي داده و در حال سرعت بخشيدن به افزايش اطلاعات خود مي باشد . او مي تواند خصوصيات اشيا آشنا را شرح دهد . فرمانهاي پيچيده را اجرا مي كند او قادر به پيدا كردن اشيايي است كه قبلا با آن بازي مي كرده . او هم صحبت مي كند و هم پرسش مي كند .راههاي تقويت حافظه كودك :

 1. راههاي استفاده از ابزارهاي ساده مثل بيلچه را به اونشان دهيد .
 2. با قرار دادن مداد، دفتر و لوازم نقاشي به كودك او را در كشيدن نقاشي تشويق كنيد.
 3. داستانهاي طولاني تر و قصه هاي خيالي براي كودك بخوانيد.
 4. علاقه كودك را به موسيقي و نوارهاي قصه هاي كودكانه و نوارهاي موسيقي وقصه تقويت كنيد .
 5. هوش سه بعدي كودك را با تهيه اسباب بازي يا جعبه هايي كه شكلهاي مختلف در شكافهاي مخصوص آن جعبه قرار مي گيرد تقويت كنيد .

منبع: کلیک کنید

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1388ساعت 15:26  توسط مامی  | 

چرا کودکان گریه می کنند؟

اگر کودک نوزاد شما دایم گریه کند و نتوانید او را ساکت کنید ، در این صورت صبر ایوب لازم دارید. بسیاری از نوزادان، چند هفته نخست زندگیشان را با گریه به سر می آورند. به عنوان مثال، بیشترین زمان گریه نوزاد سه هفته ای ، روزانه حدود دو ساعت و بیست دقیقه است که تقریباً 30 درصد زمان بیداری وی است. گریه ای به این حد، سبب آزردگی خاطر پدران و مادران جوانی می گردد که اغلب رویارویی هر روزه از بام تا شامشان با چنین رخدادی، آنان را پریشان خاطر می سازد. طفل، بیشتر در واپسین ساعات بعد از ظهر و صبح زود گریه سر می دهد. نوزادان 12 هفته ای این آمادگی را دارند که همچون زمانی که یک هفته از تولدشان می گذرد، فقط یک ساعت بگریند و کار را بر والدین آسان تر کنند.

 کودکانی که پدر یا مادرشان روزی سه ساعت آنها را بغل می کنند و یا آنها را داخل کالسکه به این طرف و آن طرف می برند ، کمتر گریه می کنند.

گریه های گوناگون کودک نشانگر چیست و چگونه می توان او را از گریستن باز داشت؟

انواع گریه های کودک

کودکان برای بیان نیازهایشان به روش های مختلف می گریند. درک گریه های آنان مهارتی را می طلبد که همه والدین باید کسب کنند تا نیازهای ایشان را به طور مؤثر جوابگو باشند.

گرسنگی

گرسنگی، معمولی ترین سبب گریه شمرده می شود. کودکان با صدای بم و موزون زاری می کنند و گریه هایشان کوتاه و توام با مکث اندک است. آوای چنین گریستنی، کمتر از سایر گریه ها، گوشخراش است و صداها به جای این که نومید کننده باشند، طاقت فرسا هستند. پیش از این گونه گریه، کودک انگشتش را می مکد و آب از لب و لوچه اش راه می افتد یا دست و پا می زند.

خستگی جسمی

گریه ناشی از خستگی با جیغ و شیون همراه است. این نوع گریستن تدریجاً شدت می گیرد و غالباً پیاپی و تودماغی است.

دلتنگی و بی حوصلگی

کودک با گریه ای توأم با ناله و هق هق و با زبان بی زبانی می گوید که:«من تنها و کلافه ام!» این اشکباری گاه تقریباً همچون نک و نال به نظر می آید و به محض از جا بلند کردن وی ، ناگهان ساکت می شود.

درد و رنج

این گریه غفلتاً با صدای زیر و جیغ مانند آغاز می گردد، اوج می گیرد، تا چهار ثانیه طول می کشد و کودک از نفس می افتد. بعد از گریه، مکثی طولانی به مدت هفت ثانیه پدید می آید تا نفس کودک دوباره به حالت اول برگردد. ممکن است دست و پای او حرکت نکند و سپس با حالت عصبی تکان بخورد. این گونه اشکریزی، یکسره و بی اختیار است.

نوزادان در دوران جنینی درون زهدان گرم و نرم رشد می کنند و چیزی دورشان را می پوشاند، ولی این وضع، موقع تولد آنها، که با هوای کاملاً آزاد رو به رو می شوند، پایان می یابد. با قنداق کردن که عبارت از پیچیدن کودک در پتویی سبک است، می توان این احساس ایمنی را از نو زنده کرد.

بیماری

کودکان بیمار ناراحتیشان را با گریه پی در پی ابراز می دارند. صدای این گریه، ضعیف و تو دماغی بوده و معمولاً زیر و بمی اش کمتر از گریه درد آلود است. اگر چنین گریه ای با دگرگونی هایی در چهره و رفتار طفل آمیخته باشد، به سادگی می توان دریافت که از پیدایش بیماری خبر می دهد. امکان دارد صورت بچه برافروخته شده، بی حوصله به نظر برسد، از غذا خوردن خودداری کند ، دچار اسهال شود یا به بغل کسی نیاید.

قولنج ( دل درد)

اشکی که طفل از شدت دل درد می ریزد، علتش کاملاً روشن است زیرا طبق معمول مرتباً هر بعد از ظهر یا عصر از چشمانش اشک سرازیر می شود و به سادگی آرام نمی گیرد.

تندخویی ( تحریک پذیری)

کودکان تندخو گهگاه سراسر روز می گریند و بیشتر اوقات شب نیز با گریه بیدار می شوند. شیوه های آرام بخش در مورد اینها مؤثرتر از اطفالی است که گرفتار قولنج اند.

آرام کردن کودک

گاهی کودکان بی هیچ علت مشخصی اشک می ریزند. بعد از این که اطمینان یافتید که فرزندتان خسته، مریض و گرسنه نیست روش های زیر را امتحان کنید:

به محض گریستن کودکتان به نزد او بشتابید. طفلی که دچار «هیستری» است، آرامشش به دشواری صورت می گیرد. یکی از شیوه های آرام بخش زیر را به مدت تقریباً 10 دقیقه امتحان کنید.

هر چند که هیچ روش منحصر به فرد یا مطمئنی برای باز داشتن بچه از گریه نیست، اما معلوم شده تداخلات زیر، موفقیت آمیزتر از سایر روش ها بوده اند...

کودکان برای بیان نیازهایشان به روش های مختلف می گریند. درک گریه های آنان مهارتی را می طلبد که همه والدین باید کسب کنند تا نیازهای ایشان را به طور مؤثر جوابگو باشند.

حمل بچه

پژوهش های انجام یافته نشان می دهند کودکانی که پدر یا مادرشان روزی سه ساعت آنها را بغل می کنند و یا آنها را داخل کالسکه به این طرف و آن طرف می برند ، کمتر گریه می کنند. هنگامی که بچه حمل می شود، گرما و تماس جسمی نزدیک سبب می شود کودک آرامش یابد.

حرکات موزون

بسیاری از بچه ها موقعی که حرکت داده شوند، دست از گریه بر می دارند. صندلی ننویی ، تاب ، کالسکه بچه، ماشین سواری و انجام حرکات موزون در کف اتاق، همگی حرکت های مایه آرامش اند. تعدادی از کارشناسان بر این باورند که این قبیل حرکات تکراری و موزون، نیاز کودک را به قابلیت پیش بینی تأمین می کند. اطمینان داشتن از رخداد آتی – مثلاً صندلی بعد از حرکت به عقب، به جلو بر می گردد- به نظر می آید به کودک کمک می کند تا احساس ایمنی و اطمینان خاطر بیشتر می کند.

قنداق کردن بچه

نوزادان در دوران جنینی درون زهدان گرم و نرم رشد می کنند و چیزی دورشان را می پوشاند، ولی این وضع، موقع تولد آنها، که با هوای کاملاً آزاد رو به رو می شوند، پایان می یابد. با قنداق کردن که عبارت از پیچیدن کودک در پتویی سبک است، می توان این احساس ایمنی را از نو زنده کرد و ضمناً این کار باعث می گردد که دست و پای او در امان بماند.

برای قنداق کردن بچه در خانه، پتوی نازکی را بردارید و گوشه آن را به اندازه پانزده سانت تا بزنید. سپس بچه را روی پتو بگذارید به طوری که سرش در بالای تا خوردگی قرار گیرد. بعد یک طرف پتو را روی تن بچه برگردانید، قسمت پایین پتو را روی پاهای او بکشید و آنگاه سمت دیگر را روی بدنش برگردانید. سرانجام بچه قنداق شده را روی شکم بخوابانید. اما چند هفته بعد از تولد، نوزادان ممکن است به خاطر قنداق شدن ، شدیداً گریه کنند چون در عوض راحتی، احساس محدودیت می کنند.

 طفل، بیشتر در واپسین ساعات بعد از ظهر و صبح زود گریه سر می دهد.

آوای آرام بخش

نوزادان با شنیدن آواهای موزون و یکنواخت که یادآور صداهایی هستند که در شکم مادرشان شنیده اند، احساس راحتی می کنند : صدای اقیانوس یا آبشار ، صدای ماشین لباسشویی یا خشک کن، صدای ضربان قلب و یا صدای جاروی برقی؛آنان از شنیدن موسیقی خوش آهنگ و آرام نیز لذت می برند و نوای آرام پدر و مادرشان را که برای آنها لالایی می خوانند، دوست دارند.

مکیدن راحت

کودکان، میل شدیدی به مکیدن دارند که نشان دهنده تمایلشان به غذا خوردن نیست. بیشتر وقت ها گریه آنها با مکیدن انگشتان یا مشتشان یا پستانک قطع می شود. از رهنمودهای تجربه شده زیر برای کاربرد موفقیت آمیز پستانک استفاده کنید: پیش از این که جیغ بچه بلند شود، پستانک را به دهانش بگذارید، ولی نوکش را به مواد شیرین (مانند عسل )آغشته نسازید تا از فساد دندان جلوگیری کنید.

بکوشید تا شش ماهگی ، پستانک را از سر کودک بیندازید- در این هنگام است که نیاز مبرم او به مکیدن برطرف می شود.

به خاطر داشته باشید مکیدن برای کودکان زیر شش ماه، گریستن را کاهش می دهد و به طفل یاری می کند که موقع خواب آرام تر باشد.

ماساژ

لمس کردن، یکی از شکوفاترین احساسات هنگام تولد نوزاد است. ضربه زدن به پوست کودک به آرامش او می انجامد و در بهتر خوابیدنش تأثیر دارد. عادت پسندیده این است که روزی یک بار، آنهم به مدت پانزده دقیقه، بدن بچه را ماساژ دهید و توجه داشته باشید که این عمل باید قبل از خواب و موقع حمام کردن او صورت گیرد فقط کافی است که کمی روغن بچه را در هر دو کف دستتان بریزید و به هم بمالید، سپس به کمک انگشتهایتان، با حرکت موزون، دایره هایی روی تن وی تشکیل دهید. یادتان باشد که به دست ها، پاها، صورت و سرش نیز روغن بمالید.آنگاه، یک دست یا پایش را نگه دارید و با دست آزادتان او را با ملایمت بگیرید و آهسته جلو و عقب ببرید و نوازشش کنید.

حتماً باید تا حدی که مایلید، به اندازه کافی فشار آرام وارد سازید. از نشانه هایی که کودکتان بروز می دهد، پی می برید که آیا دلش می خواهد بدنش را لمس کنید یا نه. چنانچه تمایلی به این عمل نداشته باشد، ناآرامی می کند، کمرش را خم می کند ، به سختی نفس می کشد و رنگ صورتش سرخ تر می شود. هر چند ممکن است از ماساژ محبت آمیز لذت ببرد. جدا از شادمانی که به این ترتیب نصیب کودک می گردد، نوازش کردن پوست وی، پیام هایی را به مغزش می فرستد تا مقدار هورمون ها و مواد شیمیایی مفیدی را افزایش دهد که برای مثال به کودک در جذب غذا، تحمل درد و تنظیم مقادیر کورتیزول( که هورمون فشار روانی است) کمک می کند.

اشیای دوست داشتنی

بسیاری از کودکان دوست دارند چیز نرمی را همچون لباس خواب مادر، پتوی نرم یا اسباب بازی مخملی را در آغوش بگیرند. پیش از رسیدن به هشت ماهگی، هنگام نوازش کردن کودکتان، چیز نرمی را کنار او بگذارید. به این ترتیب او بین آن شیء و تماس مهرآمیز شما ارتباطی قایل می شود.

بسیاری از نوزادان، چند هفته نخست زندگیشان را با گریه به سر می آورند.

امور روزمره

یک انگاره) الگوی) یکنواخت، ممکن است برای کودک شما آرام بخش تر از هر روش منفرد و تسکین دهنده باشد. به محض این که کودکتان را به خانه می آورید، چند کار ساده همچون استحمام روزانه در ساعت معین یا لالایی خواندن شبانگاهی پیش از خواب تسکین بخش است.

یاری آرامش بخش

گریه مدام بچه، باعث می شود که شما احساس ناراحتی کنید. لذا کودکتان احتمالاً این احساسات منفی را درمی یابد، شاید تعجب کنید که وقتی همسر، دوست یا مادربزرگ شما، کودک «تسکین ناپذیر» تان را در آغوش گیرند و فریادهایش را به طور معجزه آسایی آرام سازند، احساس آرامش بیشتری به شما دست می دهد ، سرحال تر می شوید و بهتر می توانید در قبال خواست های وی واکنش نشان دهید.

فریاد کشیدن

گاهی لازم است که بچه ها موقع خواب، احساسات درونی ناشی از خستگی یا تنش را با فریادهای بلند خود بروز دهند. خود این عمل برای طفل، تسکین بخش است. بنابراین چنانچه راهکارهای خارجی آرامش بخش، بی اثر بوده و یا خیلی برانگیزنده باشند، در این حالت ممکن است لازم باشد طفل مدت کوتاهی به تنهایی بگرید تا فشار روحی اش را فرو نشاند و آرام گیرد.

منبع : اینترنت

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1388ساعت 11:24  توسط مامی  | 

دل درد کودکان!

دل درد های کودکان‏ مقدمه دل درد های مزمن یا مکرردر کودکان و بزرگسالان از جمله علل شایع مراجعه به پزشک میباشد.

آن ‏دسته از دل دردهائی که حداقل سه ماه به درازا بکشد,مزمن و در صورتیکه سه بار یا بیشترو درطول ‏مدت سه ماه اتفاق بیافتد دل درد مکرر نامیده میشوند.در حالت اخیر فرض بر این است که دل دردها ‏موجب کاهش فعالیت کودک شده باشد.

گاه ممکن است این دو اصطلاح با یک دیگر اشتباه شده و یا ‏بجای هم مورد استفاده قرار گیرند.میزان شیوع این دو نوع دل درد در کودکان حدود ۲۰ درصد ‏گزارش گردیده است و پسران در سنین ۵ تا ۶ سالگی و دختران در سنین ۵ تا۶ سال و یا ۹ تا ۱۰ ‏سال بیشترمبتلا میشوند.‏

عمده ترین چالش در این مراجعات , تشخیص صحیح عوامل و تعیین میزان حاد بودن شرایط کودک و ‏نیاز یا عدم نیاز به جراحی است .

آیا طفل نیاز به اقدام فوری یا مراقبت ویژه دراز مدت دارد؟ آیا ‏شرایط بالقوه بیماری طفل به گونه ائی است که ممکن است به تدریج به شرایط حاد تبدیل شود؟‏ ‏

پزشک باید بر اساس سن طفل و منطقه درد و عوارضی که همراه دل درد مشاهده میشود تصمیم ‏گیری نماید. در ریشه یابی علت دل درد تاریخچه و سوابق آن در بیمار و معاینه فیزیکی مریض راه ‏گشاست .

وجود اسهال, استفراغ , تب , تقدم و تاخر استفراغ نسبت به درد , محل درد , ابهام در منطقه ‏درد , مقطعی بودن یا تداوم درد , تورم , تندرنس, نرمی, سفتی و تندرنس ریبام شکم , مشاهده خون ‏در مدفوع یا استفراع , مشاهده زردی یاسبزی در استفراغ , تمرکز درد در یک نقطه , حرکت درد , ‏زیاد تر شدن یا تخفیف درد با گذشت زمان؛ ازجمله الزامات در تشخیص میباشند.

در صورتیکه علت ‏بروز دل درد تشخیص داده نشد معاینه مجدد توسط همان پزشک ضروری است. علاوه بر این ممکن ‏است عکس بر داری, سونوگرافی , سی تی اسکن , آزمایش خون و ادرار نیز لازم باشد.‏

عوامل ایجاد دل درد دل درد های مزمن در کودکان به دو گروه تقسیم میشوند:

ارگانیک و فانکشنالfunctional)‎‏).

ارگانیک

دسته ‏نخست مرتبط با سیستمهائی نظیرهاضمه , مجاری ادرار , گردش خون و اعصاب و نظائر آن ونیز ‏حساسیت نسبت به برخی از خوراکیها مانند شیرو آب پرتقال میباشد و دسته دیگر منشاء نامشخص ‏دارند.برخی نیز درد های فانکشنال را مرتبط با مسائل روانی دانسته اند. این دو گرو ه مستقل ازهم ‏نبوده وگاه هر دو باهم حضور مشاهده شده اند.

بسیاری از کودکان مبتلا به دل دردهای مزمن دچار ‏افسردگی یا اضطراب میگردند و بالعکس,گاه نیز کودکان افسرده یامضطرب دچار دل درد میگردند.‏ ‏

دل درد های ناشی از نابسامانی های ارگانیک علت این نوع عارضه براساس نابسامانی بیوشیمیائی یاساختاری اندامهای بدن قابل توضیح میباشد. ‏

مانند یبوست و یا درد های عضلانی, سوء هاضمه, سوزش معده , وجود انگل, عوارض ناشی از مثانه ‏و کلیه, ورم روده , هپاتیت, آپاندیس , بیماریهای پانکراس ونیز مسمومیت و بلع اشیاء خارجی و ‏انسدادیا پیچیدگی یا پاره گی روده. علائم این نوع دل دردشامل یک یا چند نشانه درد همراه با بی ‏خوابی کودک , اسهال, استفراغ ,نفخ لاغری , کندی رشد تغییر ات در اجابت مزاج یا ادرارو تغییر ‏حالت ظاهری شکم .‏

نابسامانیهای ‏functional

نابسامانیهای فانکشنال منجر به عوارض و علائم متنوع میگردنداما از نظر ساختار و رفتار بیوشیمیائی ‏منشاء غیر قابل توضیح دارند.از جمله این عارضه ها میتوان ‏dyspepsia‏ , ‏IBS‏ و دل درد ‏functional‏ را نام برد.

این نوع نابسا مانی ها ممکن است متناوب یا مزمن باشند.‏

Dyspepsia ‏ ناراحتی در قسمت فوقانی شکم شامل احساس پری شکم , احساس سیری زود رس, اتساع شکم, ‏تهوع و استفراغ و درد.‏ سندرم ‏I B S ‎ درد های مزمن شکم و تغییرات غیر قابل توضیح در عادت های اجابت مزاج ‏‎.‎‏

این عارضه اغلب در ‏اشخاص کمتر از ۱۷ سال‏‎ ‎‏ یافت شده و سابقه یبوست غالبا پیش از بروز این عارضه مشاهده شده ‏است.‏ دل درد های ‏Functional برخی از دل درد های کودکان که به صورت ارگانیک قابل توضیح نیست فانکشنال مینامند .

این نوع ‏دل درد درصورتیکه منجر به کاهش قابل ملاحضه فعالیتهای کودک شود حاد توصیف میگردد.‏ این نوع درد قابل توضیح نبوده فاقد محل مشخصی است ومعمولا به نوع غذا و فعالیتهای فرد و ‏حرکات روده بستگی نداشته اغلب با تهوع و گیجی و سر درد وخستگی همراه میباشند.

درد معمولا در ‏کمتر از یک ساعت بهبود یافته و کودک مشکلی از جهت روند رشد و لاغری و تب و ادم یا کهیریا ‏درد های عضلانی ندارد.بسیاری از این اطفال دارای سابقه سوء هاضمه در خانواده خود ‏میباشند.

حساسیت بیش از اندازه نسبت به درد وپر کاری سیستم ایمنی بدن کودک یا تحرک در هنگام ‏غذا خوردن و یا استرس در اثر اتفاقات خانودگی , و محدود بودن زمانهای همراهی با کودک و بی ‏توجهی والدین به او موجب چنین عارضه ائی میگردد.‏

علائم دل درد در نوزادان نشانه های دل درد در نوزادان شامل گریه مداوم وکشیدن پاها وکج خلقی و یا کم خوراکی است.البته ‏گریه نوزاد ممکن است به دلائلی دیگری بوده و باعث گمراهی پزشک گردد.در مورد نوزادان بایستی ‏ابتدا فرض را بر بسیار جدی بودن بیماری گذارد مگر آنکه خلاف آن از طریق معاینه و بررسی و ‏مشاهدات ثابت گردد.‏

نشانه های دل درد در اطفال زیر دوسال ‏ در این قبیل اطفال دل درد معمولا محل مشخص نداشته با گریه های متناوب و کج خلقی همراه است. ‏درد به صورت شدید اما موقتی و متناوب ممکن است بروز نماید .یبوست , بلع مواد خارجی و شوک ‏از جمله دلائل دل درد میتواند باشد.

دل درد های شدید و موقتی معمولا در اطفال زیر شش ماه بیشتر ‏مشاهده شده است.‏ بر رسی و ارزیابی دل درد‏ در صورتیکه کودک میتواند توضیح دهد بهتر است توصیف درد را از زبان او نیز شنید.ممکن است در ‏غیاب والدین نیز پرسشهائی از کودک صورت گیرد.هم چنین معاینه فیزیکی و بررسی روند رشدو قد و ‏وزن کودک در ارزیابی دل درد نقش ارزنده ائی دارد.

معاینه شکم از جهت وجود مایعات یا نفخ , ‏میزان بزرگی اعضاء داخل شکم ,توده های غیر عادی و بروز درد با فشارهای کم و زیاد به شکم , ‏خاصیت تندر نس و تندرنس ریبام شکم وDRE‏ ازجهت وجود خون در مد فوع و معاینه دختران از ‏جهت بیماریهای زنان و بررسی تقدم و تاخر درد و استفراغ و نیزچک کردن نحوه وحالت تنفس بیمار ‏وهمچنین بررسی امکا ن تشدید درد دراثر سرفه یا حرکت و بررسی نحوه باد کردن شکم و فرو ‏بردن آن توسط کودک و پرسش در مورد مصرف احتمالی دارو,زیرا برخی دارو ها ممکن است باعث ‏دل درد شوند ضروری است.

سابقه بستری بیمار و یا جراحی. بررسی اثرات حرکت وسکون طفل بر ‏درد.سرفه و کوتاهی تنفس و درد سینه.اثرات اجابت مزاج یا استفراغ بر درد و سرانجام سابقه درد در ‏فامیل از جمله مواردی است که در ارزیابی درد مفید میباشند.‏ تستهای آزمایشگاهی بجز موارد مشکوک که در معاینات فیزیکی حاصل شده اند ,معمولا تستهای آزمایشگاهی و ‏عکسبرداری مورد نیاز نمیباشد.

در صورت نیاز تست ادارار , مدفوع , آزمایش خون , اندوسکپی, سی ‏تی اسکن و رادیولوژی ممکن است انجام گیرد. در مورد اطفال بایستی دقت شود که طفل به میزانی ‏متناسب با سنش در معرض اشعه قرارگیرد . در این آزمایش بایستی نوزاد را پنج دقیقه قبل و نیز در ‏حین تابانیدن اشعه سر پا نگه داشت .عکسبرداری بایستی شامل قسمت پائین سینه و دیافراگم و کل ‏شکم تا رکتوم باشد.‏ وقایع نگاری دل درد‏ بر رسی هفتگی رکورد های درد در زندگی روز مره کودک درمدون نمودن هنجار و فاکتور های موثر ‏در درد مفید میباشد.

این رکوردها شامل مواردی از قبیل شدت درد که بر اساس حالات ظاهری ‏کودک طبقه بندی شده اند رنگ پریدگی یا برافروختگی چهره ,زمان بروز درد , میزان اثر درد در ‏فعالیتهای روز مره ,محل درد , مسائل حاشیه ائی ,طول زمان درد و نوع اقداماتی که جهت کاهش و ‏بهبود درد صورت پذیرفته میباشند. ضمن بررسی های متوالی این رکورد ها در صورتیکه مشخص شد ‏که دل درد فقط در منزل یا مدرسه اتفاق افتاده است این نوع درد هارا از نوع غیر ارگانیک ارزیابی ‏مینمایند.‏

روشهای مقابله و درمان در مان و مقابله با دل درد های مزمن بستگی به علت آن دارد , در مورد کودکان, بیشتر دل درد های ‏مزمن از نوع فانکشنال است .لذا منشاء درد نامشخص و در نتیجه بهترین روش در مان مشخص ‏نیست.

از این رو اغلب,روشهای متنوعی پیشنهاد میگردد.اولویت نخست در این گونه روشها کوشش در ‏بازگرداندن طفل به زندگی عادی است.در مرحله بعد کاهش و حذف درد اهمیت دارد .در مورد دل ‏درد های ارگانیک , با توجه به اینکه یافتن علت درد ممکن است به طول بیانجامد , معمولا در مان ‏فوری وجود ندارد.استفاده از آنتی اسید و یا شل کنندگان عضله ودر پاره ائی از موارد استفاده از ‏داروهای کاهشدهند ه درد وافسردگی البته با دوز مناسب کودکان, مفید میباشد.‏

دل درد و استرس ‏ کودکان با دل درد های مزمن معمولا دچار افسردگی و اضطراب میگردند. این حالت ممکن است ‏باعث وخیم تر شدن وضع گردد.بهتر است والدین چه در موارد احساس درد و چه در مواقع دیگر ‏مدتی را با کودک سپری نمایند. استفاده از روشهای غیر داروئی مانند شل کردن اعضاء و تنفس عمیق ‏به مدت ده دقیقه میتواند در کاهش درد موثر واقع گردد.

تشویق کودک به انجام فعالیتهای عادی در ‏صورت امکان, و افزایش آستانه تحمل درد در کودک میتواند موثر باشد.‏ تغییر رژیم غذائی تغییر رژیم غذائی در موارد اندکی موثر واقع گردیده است. حذف لاکتوز یا افزودن آن به رژیم غذائی ‏‏, استفاده از خوارکیهای پر فیبر بخصوص در کودکان مبتلا به یبوست,میتواند و نه الزاما به بهبود درد ‏کمک نماید.

میزان استفاده از فیبر در کودکان معادل سن کودک به اضافه ۵ و در بزرکسالان بین ۲۰ تا ‏‏۳۵ گرم در روز میباشد.در برخی از کودکان حذف پاره ائی از دارو ها و خوراکیها نیز میتواند موفقیت ‏آمیز باشد؛مانند خوراکیهای چرب و نوشیدنیها ونیز داروهای ‏NSAID‏. وهم چنین عدم استفاده از ‏خواراکیهائی نفخ آور مانند پیاز, لوبیا , هویج ,انگور , موز , گلابی , کلم و امثال اینها.‏

مواقع و علائم خطر در حالات ذیل والدین سریعا بایستی به پزشک یا بیمارستان مراجعه نمایند:مشاهده خون در مدفوع , ‏اسهال شدید , استفراغ مکرر,استفراغ زرد سبز و یا خونی , حرکت درد , دلدرد شدید وبیش از یک ‏ساعت ,دل درد متناوب درطول ۲۴ ساعت, عدم تحمل غذا ,عدم نوشیدن طویل المدت .تب بیش از ‏‏۳۹ درجه یا تب بیش از ۳۸/۴ به مدت سه روز. لرز , احساس درد در هنگام ادرار و یا تکرر آن .

تغییر ‏رفتار و عادات و کاهش میزان عکس العمل , یبوست مزمن (کمتر از دو یا سه بار درهفته )کاهش اشتها ‏و وزن و کم غذائی و نیز بروز درد از زیر ناف تا قسمت پائین و سمت راست شکم و رخوت و سستی ‏

فلو چارت ارزیابی درد حاد شکم در کودکان :‏

 شواهد تروما ؟

شواهد تروما ؟ بله : بد رفتاری با کودک و آسیبهای اتفاقی ‏

شواهد تروما ؟ خیر :

تب وجود دارد؟ تب وجود دارد؟ تب وجود دارد؟ بله : عفونت مجاری ادراری , عفونت حلق , عفونت گوارشی , لنفادنیت فرانتز ‏‏,پنومونی,آپاندسیت ,

بیماری التهابی لگن تب وجود دارد؟ خیر :

 شواهد آنمی سلول داسی؟ شواهد آنمی سلول داسی؟

شواهد آنمی سلول داسی؟بله :

کریز آنمی داسی

شواهد آنمی سلول داسی؟ خیر :

درد سمت چپ شکم ؟ درد سمت چب شکم ؟

درد سمت چب شکم ؟ بله :

یبوست, پیچش بیضه یا تخمدان , میتل اشمرز ‏

درد سمت چب شکم ؟خیر :

درد در مرکز به سمت راست شکم ؟ درد در مرکز به سمت راست شکم ؟

درد در مرکز به سمت راست شکم ؟بله:

آپاندیسیت,پیچش بیضه یا تخمدان, لنفادنیت فرانتز, میتل ‏اشمرز ‏

درد در مرکز به سمت راست شکم ؟خیر :

آیا در سایر افراد خانواده علامت وجود دارد؟ آیا در سایر افراد خانواده علامت وجود دارد؟

آیا در سایر افراد خانواده علامت وجود دارد؟بله:

مسمومیت غذائی , عفونت گوارشی ‏

آیا در سایر افراد خانواده علامت وجود دارد؟خیر :

از لحاظ جنسی فعال است؟ از لحاظ جنسی فعال است؟

از لحاظ جنسی فعال است؟بله:

بیماری التهابی لگن , حاملگی خارج از رحم

از لحاظ جنسی فعال است؟خیر :

رنگ پریده است؟ پور پورا دارد؟ رنگ پریده است؟ پور پورا دارد؟

رنگ پریده است؟پورپورادارد؟بله:

سندرم همولیتیک اورمیک ,پور پورای هنوخ شوئن لاین ‏

رنگ پریده است؟ پور پورا دارد؟خیر:

در مدفوع خون است؟ در مدفوع خون است؟

در مدفوع خون است؟بله:

بیماری التهابی روده ,سندرم همولیتیک اورمیک, پور پورای هنوخ شوئن ‏لاین,عفونت گوارشی ‏

در مدفوع خون است؟خیر:

خون در ادرار؟ خون در ادرار؟

خون در ادرار؟بله:

سنگ کلیه, آسیب به کلیه , عفونت مجاری ادراری

خون در ادرار؟خیر :

شواهد انسداد گوارشی؟ شواهد انسداد گوارشی؟

شواهد انسداد گوارشی؟بله:

مال رو تاسیون , درهم فرورفتن روده ,ولولوس

شواهد انسداد گوارشی؟خِیر :

صرفا پیگیری بیمار

 

منبع: کلیک کنید

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1388ساعت 11:19  توسط مامی  | 

آشنایی با روش های شیر دادن و مزایای شیر مادر!

شیر مادر سرشار از مواد مغذی و دارای انواع ویتامین هاست و بهتر از هر چیز دیگری رشد فرزند دلبند شما راتضمین می کند .

کودکی که در دوران اولیه زندگی خود تغذیه مناسب داشته باشد به رشد و پرورش جسمانی کامل دست یافته ، در آینده فردی تندرست و شاداب خواهد بود
 

مزایای شیر مادر
شیر مادر تا یکسالگی برای نوزاد بهترین است و موجب می شود نوزاد کمتر دچار عفونت های مختلف شود

شیر مادر بعلت دارا بودن ماده ایمنی به نام ایمونوگلوبین تا حدود زیادی اسهال و استفراغ نوزاد را کاهش می دهد و نسبت به بعضی بیماریهای دیگر ایجاد مصونیت نموده و می توان گفت اولین واکسن نوزاد است . شیرمادر نه تنها کاملترین غذا برای نوزاد است بلکه عامل مهمی در پیشگیری از عفونت و ضامن سلامتی جسمی و روانی شیرخوار می شود  

شیر مادر درجه حرارت مناسب داشته ، از آلودگی عاری است و میزان ابتلا به آسم و آلرژی را در شیرخوار کاهش می دهد

شیر مادر آسودگی روانی و رشد عاطفی نوزاد را تامین می نماید و موجب افزایش ارتباط بین مادر و کودک می گردد

تغذیه با شیرمادر مواد زاید تولید نمی کند ، استفاده از شیرخشک با زباله هایی همچون بسته بندیهای قوطی شیرخشک و بطری و اتلاف کاغذ همراه است

شیرمادر در هر زمانی با دمای مناسب و با توجه به نیاز کودک در دسترس اوست .  و برای درست کردن شیرخشک نیاز به آب و استریل کردن بطری و سرشیشه و حمل آنها است  . شیرمادر نیاز به حمل ندارد و هر کجا برود آمادگی تولید شیر وجود دارد بدون آنکه گرم  یا سرد باشد 

شیر هر مادر مناسب با نیاز کودکش می باشد و حتی شیرمادر دیگر مناسب همان کودک نمی باشد . مسلما شیرخشک از این خاصیت برخوردار نیست. یعنی ترکیب شیر هر مادر متفاوت است و با توجه به نارس بودن کودک و یا خیلی موارد دیگر این ترکیب متناسب با نیاز کودک تغییر می کند    
  
نکاتی در مورد شیردهی
شیر مادر در روزهای اول تولد نوزاد کم می باشد _ البته در این مدت هم نوزاد احتیاج کمتری به شیر دارد .

شیر مادردر روزهای اول آغوز نامیده می شود که برای نوزاد ضروری است بنابراین تعذیه نوزاد را بلافاصله بعد از زایمان و با آغوز شروع کنید و ادامه دهید 

تداوم شیردادن از پستان مادر با فواصل کوتاه مهمترین عامل ترشح و افزایش شیر مادر می باشد ، لذا بهیچ عنوان نبایستی به نوزاد شیرخشک داد ، مگر در موارد استثنایی که با بایستی حتما توسط پزشک توصیه شود

بیماریهای رایج مادران و مصرف دارو توسط مادر مانع از شیردادن به نوزاد نمی باشد . بجز چند مورد استثنایی که بایستی توسط پزشک کودکان تجویز شود

دفعات تغذیه از پستان بایستی بر مبنای خواست نوزاد باشد _ حدود ۸تا۱۲ بار در طول بیست و چهار ساعت در صورتیکه شیرخوار از شیرمادر استفاده می کند نیازی به نوشیدن آب اضافی ندارد و اگر بعلت گرمی محیط نیاز به آب اضافی باشد میتوان از آب جوئشیده خنک شده استفاده کرد

بهترین راه برای تشخیص کافی بودن شیرمادر ، افزایش وزن و قد شیرخوار بر اساس منحنی رشد است که با مراجعه به پزشک کودکان و با بررسی رشد ماهیانه شیرخوار این کار میسر است .

نوزاد در روزهای اول تولد کمی وزن از دست می دهد . این پدیده طبیهی است و نباید آنرا به حساب کمبود شیرمادر گذاشت .

اصولا تشخیص کمبود شیرمادر و احتیاج به شیرخشک در صلاحیت پزشک کودکان است ، لذا بدون مشاوره با پزشک کودکان اقدام به تجویز شیرخشک ننمائید

کلید موفقیت در شیردهی اعتماد به نفس است ، نیاز به شبردهی نیاز به تصمیم و تعهد مادر دارد 

شیردادن به نوزاد خیلی زود و ظرف یکساعت بعد از تولد

تغذیه شیرخوار بطور مکرر و بر حسب میل و یا تقاضای او

تغذیه انحصاری شیرخوار فقط با شیرمادر در تمام مدت مرخصی زایمان

قرص ضدحاملگی اثر سوء بر روی شیرمادر دارد

خوردن مایعات زیاد توسط مادر و مک زدن پستان مادر بوسیله نوزاد شیر را زیاد می کند

و شما پدر عزیز ، به منظور تغذیه فرزندتان با شیرمادر برای تشویق و حمایت از همسر خود با همه توان تلاش کنید . توجه کنید که همسر شما در دوران شیردهی حساستر از دیگر مواقع بوده و نیازهای عاطفی ، روانی و تعذیه ای خاص دارد  
  
توصیه هائی هنگام شیر دادن به کودک 
قبل از شیر دادن دستهایتان را بشوید و پستان خود را آب ولرم تمیز کنید . پستان را با استفاده از صابون یا مواد ضد عفونی تحریک نکنید

هنگام شیر دادن نوزاد را بغل کرده ، سر او را بالاتر نگه دارید ، توجه کنید که سینه شما روی بینی نوزاد را نپوشاند و مانع تنفس نوزاد نشود برای جلگیری از اینکار چهار انگشت خودر را زیر سینه و انگشت شست را روی سینه قرار دهید . برخی از مادران از دو انگشت خود بصورت قیچی استفاده می کنند که اینکار سبب کاهش شیر می شود

در اوایل تولد به نوزاد از هر دو پستان خود شیر دهید

پس از اینکه از یک سینه شیرخورد  ، پشت او را ماساژ دهید تا آروغ بزند ، سپس سینه دیگر را به او بدهید و عمل ماساژ را تکرار کنید

برای جلوگیری ار پریدن شیر در گلوی نوزاد ، او را پس از خوردن شیر یا به پهلوی راست یا چپ بخوابانید . توجه کنید که هیچوقت نوزاد را بر روی شکم نخوابانید

شیرمادر تا شش ماهگی برای رفع نیازهای شیرخوار کافی است و  در این دوره به جز آب در مواقع نیاز یا استفاده از قطره هایی که پزشک توصیه می کنند ، هیچ چیز دیگر به کودک ندهید

از شیردهی در حالت خوابیده خودداری کنید و حتما نوزاد را در آغوش گرفته و به او شیر دهید

   
  
 
نکاتی در مورد دوشیدن شیر 
بهتر است دوشیدن شیر زمانی صورت گیرد که پستانها پر از شیر است ، معمولا بهترین زمان صبح هاست

استراحت مادر به مدت ۱۰تا۲۰ دقیقه قبل از دوشیدن شیر ، خوردن مایعات نظیر یک لیوان شیر ، آب میوه ، چای کمرنگ و… می تواند کمک موثری باشد ، البته مایعات گرم بیشتر از مایعات سرد به تولد شیر کمک می کند

دوشیدن شیر با دست بهترین روش دوشیدن است و به استفاده از پمپ های دستی ترجیح دارد .شستن دستها با صابون و شستن سینه با آب ساده توصیه می شود

بهتر است مادران در موقع دوشیدن شیر در محیطی آرام و ساکت و بدور از اضطراب فشارهای عصبی و در یک وضعیت راحت بنشینند

فکر کردن به نوزاد ، نگاه کردن به او و یا نشستن در کنار او و یا شنیدن صدای کودک به ترشح شدن شیر کمک می کند

استفاده از حوله گرم و مرطوب به مدت ۱۰تا۱۵ دقیقه روی پستان و نوک آن و یا حمام کردن یا ماساژ دادن به جاری شدن شیر کمک می کند.

منبع: سایت پزشکان بدون مرز  

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1388ساعت 9:26  توسط مامی  |